Horsens HF & VUC > Til elever > Eksamen > Eksamen på HF > Eksamensprojektet (EP) på HF-enkeltfag

Print Friendly, PDF & Email

Eksamensprojektet (EP) på HF-enkeltfag

Hvad er eksamensprojektet – EP

Eksamensprojektet (EP) er tværfagligt og skal laves i 2-3 fag, som du selv kan vælge blandt fag, du har nu eller har afsluttet. Du kan også vælge mellem A, B og C-niveau, dog skal det være på det højeste niveau, hvor du har faget.

Man må gerne lave eksamensprojektet i grupper, men projektet afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Denne synopsis kan eventuelt være den samme for alle medlemmer af gruppen – men prøven er individuel.

Vejledning

Du vil blive tilbudt to vejledningsmøder med dine lærere i forbindelse med udarbejdelsen af synopsen. Disse vejledninger vil foregå på de 2 blokdage i foråret.

Tidspunkt – vigtige datoer

Projektet udarbejdes de sidste 6 uger af undervisningen og den færdige synopsis afleveres mod slutningen af undervisningsåret.

Tirsdag d. 9. januar
Orienterings- og tilmeldingsmøde om eksamensprojektet.

Tirsdag d. 6. februar kl. 14  – tilmeldingsfrist 
Sidste frist for tilmelding til eksamensprojektet.
Tilmelding med alle underskrifter afleveres til Maiken i receptionen før kl. 14
Hent tilmeldingsblanket til EP her

Uge 14 –  få hjælp i Studieværkstedet før 1. vejledning:
​Tirsdag d. 4. april kl. 12.30 – 14.30
Onsdag d. 5. april kl. 14.30 – 16.30
Torsdag d. 6. april kl. 12.30 – 15.30​

Tirsdag d. 10. april   – 1. vejledning
Blokdag til vejledning og arbejde med synopsen
Du skal mødes med dine faglærere til 1. vejledningssamtale.
Det forventes, at du medbringer følgende til vejledningen:

 • Oplæg til problemformulering
 • Disposition til din synopsis
 • Baggrund​smateriale til dit emne.

 

Torsdag d. 3. maj – 2. vejledning
Blokdag til vejledning og arbejde med synopsen.
Du skal mødes med dine faglærere til 2. vejledningssamtale.
Det forventes, at du medbringer følgende til vejledningen: ​

 • ​​Endelig problemformulering
 • Oplæg til din synopsis

 

Tirsdag d. 8. maj – aflevering
Synopsis afleveres i 4 eksemplarer inden kl. 12.00

Emne

Emnet for eksamensprojektet (EP) kan ligge i forlængelse af emner, der er arbejdet med i undervisningen, men det skal indeholde nyt stof eller nye synsvinkler på stoffet. Du skal være opmærksom på, at du ikke må genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet i forbindelse med undervisningen.

Hvad er en synopsis?

En synopsis bruges som en disposition for det oplæg, du skal holde til eksamen. Man anvender altså en synopsis som et ”talepapir” og som ”hukommelse” ved den mundtlige fremlæggelse.

En synopsis er en tekst, som er så kort, at den kan overskues, og som indeholder det stof, de synsvinkler og de argumenter, som du vil fremlægge.

Det er ikke en opgave eller en færdig tekst – men en slags udvidet huskeseddel, som både du og de mennesker, der skal høre på din fremlæggelse, kan følge med i. Du skal i den skriftlige synopsis udtrykke dig kort og skal så i den mundtlige fremstilling supplere og uddybe det, der står i synopsen. Som hovedregel kan man sige, at en synopsis er:

 • Et skriftligt produkt, men i en forkortet og koncentreret udgave.
 • En tekst der ikke kan stå alene, men forudsætter en uddybning og forklaring ved fremlæggelsen/eksamen.
 • Et redskab der lægger vægt på analyse og problematisering.

 

På et tidspunkt i dit undervisningsforløb bliver du præsenteret for synopsisgenren. Hvis du er i tvivl om, hvad en synopsis er, så husk at spørge dine vejledere på det første vejledningsmøde.

Synopsens indhold

 • En fortrykt forside med angivelse af de fag, der indgår i din EP
 • Titel på emnet
 • Problemformulering eller hovedspørgsmål – hvad vil man undersøge?
 • Problemstillinger, underspørgsmål eller hypoteser, som er nødvendige for at kunne besvare den overordnede problemformulering.
 • Delkonklusioner til hvert af underspørgsmålene mv., jf. punkt 4.
 • En samlet konklusion, der samler op på de problemstillinger, der er arbejdet med undervejs, og som besvarer problemformuleringen.
  Den kan også give ideer til, hvordan der evt. kan arbejdes videre med emnet.
 • Metodeoversigt, som beskriver redskaber og fremgangsmåde, der er anvendt til at undersøge problemformuleringen/hovedspørgsmålet. Hvordan er det blevet besvaret? Det kan være litteraturstudier, udførelse af et eksperiment, observationer, billeder, brug af statistisk materiale mm. Man kan herunder komme ind på teori, begreber og faglige metoder.
 • Materialeoversigt en litteraturliste med alt anvendt materiale og kilder. Ved bøger og artikler angives forfatter, årstal, titel, sidetal, forlag/udgivelsessted. Ved hjemmesider angives navnet på hjemmesiden samt den korrekte hjemmesideadresse. Ved brug af internetleksikon angives opslagsord.
 • Synopsen skal afleveres i 4 eksemplarer, så  censor og eksaminator har mulighed for at læse synopsen, inden prøven afholdes.

computer og blyant

 

Prøven

Ved prøven præsenterer og fremlægger du først synopsen, hvorefter eksaminator og censor stiller uddybende spørgsmål.
Du må gerne nævne ting i forbindelse med fremlæggelsen, som ikke er nævnt i synopsen, når bare de er relevante.
Du må gerne benytte PowerPoint og tavle. Bruger du PowerPoint er du selv ansvarlig for, at det virker – så hav altid en papirudgave med, for en sikkerheds skyld.
Selve eksamenen varer 30 minutter og er uden forberedelsestid.

Det er meget vigtigt, at du ikke blot læser synopsen op ved den mundtlige fremlæggelse, men alene tager udgangspunkt i den.
Det er en god ide, at medbringe figurer, tabeller og andet materiale til eksamen, som du ønsker at diskutere.
Du vil blive bedømt på det faglige niveau, som du har haft hvert enkelt fag i.
Vælger du at lave eksamensprojekt i to fag, og har du haft begge fag på C-niveau, så vil du blive bedømt efter C-niveau. Har du derimod haft et fag på B-niveau og et fag på C-niveau, så er det de to pågældende niveauer, du bedømmes efter.
Der gives én samlet karakter for prøven.

Hent tilmeldingsblanket til EP her
Hent pdf med information om EP her