Horsens HF & VUC > Til elever > Eksamen > Eksamen på HF > Større skriftlig opgave (SSO)

Print Friendly, PDF & Email

Større skriftlig opgave (SSO)

Hvad er SSOHvad er den større skriftlige opgave?

 • SSO er en skriftlig eksamensopgave
 • Går du på hf 2-årig, skal du skrive opgaven i uge 6 i 2. hf /4. semester.
 • Går du på hf enkeltfag, skal du skrive opgaven i uge 6, i det skoleår, hvor du afslutter din hf-eksamen.
 • SSO er en individuel opgave. Flere elever kan godt arbejde med samme emne, men I vil få hver sin opgaveformulering.
 • Besvarelsen har et omfang på 10-15 normalsider (2400 anslag pr. side med mellemrum).
 • Du får én karakter, som indgår i dit eksamensbevis med vægten 1,5 (det svarer til et B-niveau-fag).
 • Der bliver afholdt ét orienteringsmøde om SSO, og der bliver afholdt to vejledningsdage, hvor der er afsat tid til, at du kan tale med din vejleder.

Fag

Du skal skrive SSO inden for 1-2 fag, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Du skal følge B-niveau-faget – eller allerede have aflagt prøve i det.

Emne

Du kan ikke skrive SSO i et stof, der fuldt ud er gennemgået i undervisningen. Du må heller ikke skrive om et emne, som du har skrevet om før i en større opgave. Men du kan godt arbejde i forlængelse af sådan et emne. Du er selv med til at bestemme, hvilket emne du vil skrive om.

Forløb – i skoleåret 2018-19

November 2018: Vælg fag og emne
Du skal tale med flere af dine faglærere, og det er dig, der skal tage initiativet. Du skal hurtigt i gang med at søge materiale, bl.a. på biblioteket – hvis du ikke kan finde materiale på det rette faglige niveau, må emnet ændres.

Tirsdag d. 6. nov. kl. 14.30 – 15.20:
Orienteringsmøde for elever på HF-enkeltfag om regler
Til orienteringsmødet forklares de regler, der skal overholdes i skriveugen, straffen ved konstateret snyd med SSO, klageregler og om sygeeksamen. (Elever på HF2-årig orienteres i klasserne)

Fredag d. 30. nov. kl. 14.00: Tilmeldingsfrist!
Tilmeldings-blanketten til SSO afleveres på kontoret ved administrationen i stueetagen.
Tilmeldings-blanket til SSO 2018-19
På tilmeldingen skal du skrive fag, niveau og emne, og din(e) vejleder(e) skal underskrive tilmeldingen sammen med dig. Du kan ikke regne med at træffe alle lærere den dag, så sørg for at få tilmeldingen udfyldt i god tid!

Torsdag d. 10. jan.: Første vejledningsdag
Al dagundervisning på HF er aflyst, og du skal lave en aftale med din(e) vejleder(e) om at mødes denne dag.

Mellem 1. og 2. vejledning: Hjælp på Studie-værkstedet
Der vil være undervisning på studieværkstedet om arbejdet med at skrive en god SSO. Bl.a. om selvstændig formulering (at undgå afskrift), om dokumentation, om disposition og om at skrive et resumé.

Tirsdag d. 22. jan.: Anden vejledningsdag
Al dagundervisning er aflyst, og du skal igen have aftale med din(e) vejleder(e) om et møde denne dag.

Fredag 1. feb. kl. 12 til fredag d.  8. feb. kl. 12: SSO-skriveugen
Her skriver du opgaven. Opgaven hentes kl. 12.00 i Netprøver.dk d. 01.02.19 og afleveres i Netprøver.dk d. 08.02.19 senest kl. 12. På dette tidspunkt lukkes netprøver ned og det vil ikke længere være muligt at aflevere sin opgave.

VejledningVejledning – din rolle og vejlederens

Du får en vejleder per fag, normalt din faglærer. Vejlederen laver opgaveformuleringen til dig. Vejlederen giver karakter sammen med én censor.

Vejledning er noget andet end undervisning

Vejledningen fungerer bedst, når du betragter dig selv som hovedpersonen.

 • Du tager initiativ og orienterer vejlederen om dit forarbejde.
 • Du definerer, hvad du gerne vil.
 • Du søger materiale og bearbejder det.

Vejlederens rolle

Din vejleder står klar med råd og hjælp og støtte, så du kan finde godt materiale, sortere det og finde fokus i dit emne. Vejlederen hjælper dig med at forstå kravene til brug af faglige metoder, og til at vise dig, hvordan typiske opgaveformuleringer i faget ser ud.

Vejledningssamtaler

Der er to vejledningssamtaler i november, datoerne er fastlagt på forhånd. Din vejleder vil aftale et tidspunkt med dig på disse dage.  Samtalerne er vigtige, så sørg for at være velforberedt og at møde op til den tid, I har aftalt.

I fag som fysik, kemi, biologi og geografi skal du måske lave forsøg/indsamle måleresultater. Aftal det med vejlederen. Du kan selvfølgelig også stille din vejleder spørgsmål i pauser eller på mail. Din vejleder har dog måske mange SSO-skrivere at vejlede, så sørg for at få så meget som muligt ud af de to faste vejledningssamtaler.

Din forberedelse til første vejledningssamtale:

 • Læs/skim det stof, du har fundet og tag det med til samtalen.
 • Formulér et hovedspørgsmål, du gerne vil arbejde med.
 • Skriv dine overvejelser ned og giv dem til vejlederen et par dage før samtalen/senest i forbindelse med samtalen.

Vejledning i skriveugen

Du må gerne kontakte din vejleder i skriveugen. Lav en aftale med vejlederen, om hvordan, hvornår og hvilke typer spørgsmål vejlederen må hjælpe dig med.

Du kan også få skrivevejledning i skriveugen i Studieværkstedet i lokale 2.10. Her vil lærere kunne hjælpe dig med informationssøgning, layout, opbygning, struktur, litteraturhenvisninger, litteraturliste og selvfølgelig akut krisehjælp. Lærerne må dog ikke hjælpe dig med at skrive selve opgaven.

Plan for hvornår hvilke lærere giver skrivevejledning i Studieværkstedet i skriveugen, kommer på Intra kort før skriveugen.

computer og blyant

 

Opgaveformulering

Vejlederen laver opgaveformuleringen. Du må ikke kende den før skriveugen, og den vil indeholde et element, du ikke har aftalt med vejlederen (for eksempel en tekst til analyse, som vejlederen så vedlægger opgaveformuleringen). Men vejlederen skriver opgaveformuleringen, så den tager hensyn dine overvejelser. Derfor er det vigtigt, at du selv arbejder med emnet og fortæller vejlederen, hvordan du gerne vil skrive om emnet i opgaven.

Det praktiske

Udlevering og aflevering

Opgaven hentes og afleveres i netprøver.dk Senest på de fastsatte tidspunkter. Husk at tjekke, at det er den rigtige opgave, du afleverer.

Den færdige opgave består af

 • Forrest skal du placere arket med opgaveformuleringen, som du har hentet på netprøver.dk
 • Indholdsfortegnelse.
 • Resumé på dansk (ca. 150 ord) – resuméet kan også placeres sidst, efter opgavens konklusion.
 • Indledning og problemformulering
 • Opgavens hovedafsnit (formentlig 3-4 længere afsnit) – husk, at hertil hører henvisninger til det materiale, som du har brugt, samt forklarende noter.
 • Konklusion.
 • Litteraturliste (materialeliste – alt anvendt materiale).
 • Bilag (hvis du sammen med opgaveformuleringen har fået bilag, din vejleder har valgt, skal disse bilag uploades sammen med opgaven, når du afleverer i Netprøver.dk).
 • Opgaven skal gemmes og afleveres som én PDF fil.
  (Hent programmet pdf-binder her – det kan du bruge til at samle flere filer til én pdf)

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om den færdige opgave

 

Skal der være litteraturhenvisninger?
– Ja. Du skal i opgaven indsætte henvisninger til de bøger og artikler, hvor du har fundet din viden. Anbring noter og henvisninger nederst på opgavens enkelte sider (ved hjælp af tekstbehandlingens “Reference”, “Indsæt fodnote”) eller på et ark for sig som slutnoter (efter konklusionen, før litteraturlisten).

Hent powerpoint her, med vejledninger til hvordan du laver litteraturhenvisninger, noter, litteraturliste og indholdsfortegnelse

Hvor meget skal opgaven fylde?
Opgaven forventes at være på 10–15 sider med fx skrifttype Times New Roman, punkt 12, 1½ linjeafstand eller 2400 anslag pr. side (inkl. mellemrum). De 10-15 sider er opgavens indhold, altså uden indholdsfortegnelse, litteraturliste og illustrationer mv. Vi anbefaler, at opgavens indhold ikke fylder væsentligt mere end 15 sider – det giver ikke højere karakter – tværtimod kan det resultere i en lavere karakter. Vis i stedet, at du kan udvælge det væsentlige, sammenfatte og udtrykke dig præcist!

Din vejleder kan svare på de spørgsmål, du måske har til punkterne herover, og desuden kan du få uddybninger på Studie-værkstedet og i den generelle opgaveorientering i HF-2 klasserne.

Hvis du bliver syg

Sygdom i skriveugen skal meddeles til kontoret, og du skal straks skaffe dig en ”frihåndsattest med henblik på eksamen” (som du selv betaler) og aflevere den på kontoret senest 2 hverdage efter sygemeldingen. Ligeledes skal du udfylde denne blanket, HF-elev sygemelding til eksamen, hvor du anmoder om at komme til sygeeksamen.

Du kan så få en ny opgaveskrivning i uge 9 dvs. 3 uger efter den oprindelige opgaveuge. Den nye opgave udarbejdes inden for samme fag og fagområde. Hvis du nåede at afhente din opgaveformulering, inden du blev syg, får du en ny, ændret opgaveformulering.

Karakteren

Karakteren gives senest 6 uger efter, at din opgave er sendt til censur – men det vil være forskelligt fra censor til censor, hvor hurtigt det sker. Du kan tidligst få karakteren oplyst hos vejleder i uge 14.

Karakteren følges ikke af en udtalelse, og der er ingen rettelser i din opgave. Din vejleder vil dog kunne forklare dig karakteren.

Forlænget tid i skriveugen

Hvis du kan dokumentere, at du har fuldtidsarbejde, kan du få du 10 døgn til at skrive opgaven – du skal aflevere anmodning herom og dokumentation ved tilmeldingen (du starter så en anden dato, efter aftale).

Klageregler

Du kan klage over din karakter. Klagen skal være skriftlig, og du skal aflevere den til rektor senest 14 dage efter, at du har modtaget karakteren.