Horsens HF & VUC > Om skolen > Studie- og ordensregler

Print Friendly

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag og i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og i AVU-bekendtgørelsen. Reglerne gælder for samtlige Hf-, AVU-, FVU- og OBU kursister såvel på skolen (i undervisningen, til møder, ved sociale arrangementer m.v.), som på ekskursioner og studieture.

 

Vores tilbud og forventningerHorsens HF & VUC tilbyder

 • Planlægning af dit studie og skema
 • Uddannelses- og studievejledning
 • Engagerede og kompetente lærere
 • Studiehjælp og lektieværksted
 • Evaluering af dit arbejde
 • Effektiv administration og service
 • Velfungerende informationssystem
 • Gode fysiske rammer: moderne undervisningslokaler, computeradgang og bibliotek
 • Kantine

Horsens HF & VUC forventer

1. at du ud fra kendte almindelige normer for adfærd og samvær bidrager til at styrke og fremme skolen som et sted for kvalificeret undervisning og uddannelse.

Skolen bygger på et demokratisk menneskesyn. Tolerance over for kursisternes og de ansattes forskellighed, integritet og personlighed, respekt for de ansattes arbejde og faglighed, og interesse for skolens helhed er nødvendige betingelser for et frugtbart studie- og arbejdsmiljø. Det følger heraf:

2. at indtagelse af alkohol eller stoffer eller at møde frem i beruset eller påvirket tilstand samt vold, chikane, hærværk og lignende ikke accepteres.

3. at beskyldninger, bagtalelser, trusler, racistiske ytringer, groft forhånende sprog og chikane i nogen form – verbalt, mobilt, i sms’er, på Facebook eller lign. – rettet mod medkursister eller medarbejdere ikke vil blive tolereret.

4. at det ikke er tilladt at optage lyd, billeder eller film i undervisningssituationen uden lærerens tilladelse. Det er tilladt at lydoptage egen eksamen, når eksaminator og censor er orienteret.

5. at det ikke er tilladt ved videresendelse/uploading af tekst, lyd, billeder eller film at krænke andre, bruge andres materiale uden tilladelse eller videregive andres personlige oplysninger.

6. at det ikke er tilladt at snyde med opgaver fx aflevere opgaver du ikke selv har lavet eller skrevet af.

7. at du overholder skolens rygeregler. Du må ryge på det markerede område uden for kantinen, hvor der også er et rygeskur. Alle andre steder må du ikke ryge. Rygereglerne gælder alle former for tobak og e-cigaretter.

KonsekvenserKonsekvenser ved overtrædelser

8. det er op til rektor at iværksætte de nødvendige sanktioner i tilfælde af overtrædelse af almindelige regler for adfærd og samvær.

9. tyveri, hærværk eller vold medfører øjeblikkelig bortvisning og udmeldelse af skolen samt evt. politianmeldelse.

10. hvis du som kursist gentagne gange med din adfærd ifølge dine lærere eller medkursister forstyrrer undervisningen og/eller i øvrigt udviser en adfærd, der er i strid med almindelige regler, medfører det en samtale med rektor og en mundtlig advarsel om, at adfærden skal ændres på afgørende vis.

11. ved alvorlig overtrædelse bortvises du foreløbigt i 3 dage, hvorefter du skal møde til samtale hos rektor.

   1. ledelsen indhenter inden samtalen oplysninger om dig hos studievejledningen og andre relevante parter, herunder evt. berørte medarbejdere og medkursister. Rektor beslutter herefter, om du kan vende tilbage til skolen og under hvilke vilkår. Her kan du blive stillet over for kravet om en tutor/mentor eller andre tiltag. Bortvisningen kan have konsekvenser for din SU.
   2. vender du tilbage, indhenter rektor oplysninger om dig 2 – 4 uger efter. Er adfærden ændret i positiv retning, foretager rektor sig ikke yderligere.
   3. hvis din adfærd derimod ikke er ændret i positiv retning efter de første 2-4 uger, udstedes en skriftlig advarsel. Denne advarsel sendes med anbefalet post eller overrækkes personligt. Af denne skriftlige advarsel fremgår, ud over en kort beskrivelse af forløbet, at du vil blive bortvist fra skolen (udmeldt) uden yderligere varsel, såfremt der ikke inden for ca. en uge sker en markant positiv ændring i adfærden. Er du under 18 år orienteres dine forældrene om den skriftlige advarsel.
   4. rektor kan beslutte, at bortvisningen kun gælder i en begrænset periode.

KlagerKlagevejledning

12. du – og dine forældre, hvis du er under 18 år – kan klage over rektors afgørelse. Klageinstansen er Undervisningsministeriet. Evt. ændring af afgørelsen kan først ske efter svar fra ministeriet.

Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentarer til klagen kan med en uges frist kommenteres af dig. Kommentarerne vedlægges klagen til ministeriet.

Studieregler

13. som kursist er du forpligtet til at deltage aktivt i undervisningen, overholde interne aftaler om frister f.eks. vedrørende skriftlige arbejder, forsøg, og lign. Du skal overholde regler om brug af mobiltelefoner, om brug af computere, om rygeforbud etc., behandle lånte bøger og andet materiale forsvarligt, samt tilbagelevere dette inden for gældende frist. Du skal følge anvisningerne for hensigtsmæssig påklædning fx idrætstøj, kitler i naturfag m.m. Tildækket ansigt accepteres ikke.

14. formålet med overholdelse af reglerne for aktiv deltagelse er at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Reglerne skal understøtte skolens værdier om ansvarlighed, åben dialog og tolerance samt fastholde din egen interesse og motivation.

15. overholdelse af reglerne er en betingelse for, at du kan modtage SU, SVU eller støtte fra jobcenter/kommune og eller få uddannelseskort.

16. Horsens HF & VUC har pligt til at indberette, om du deltager aktivt. Med utilstrækkelig aktivitet bortfalder retten til uddannelsesstøtte. Ved langvarig sygdom eller særlige private forhold kan retten dog bevares.
Horsens HF & VUC kan forlange at få en lægeerklæring som dokumentation for langvarigt eller hyppigt fravær. Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ligeledes aflevere en lægeerklæring. Du skal selv betale for lægeerklæringer.

Mødepligt

17. du har mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, skolen afholder i skoletiden, såsom: terminsprøver, ekskursioner, tutorsamtaler, mentorsamtaler, samtaler med fraværsinspektor eller ledelse.

18. du har ligeledes pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Særlige forhold giver faglæreren mulighed for at dispensere, og faglæreren fastlægger, hvornår en besvarelse opfylder
kravet til en godkendelse. Du kan klage over en faglærers afgørelse til ledelsen.

19. dit fravær – uanset årsagen – registreres elektronisk i det studieadministrative system (dss), som til ethvert tidspunkt er tilgængeligt for dig og kursets fraværsinspektor. Fraværsinspektor kan ligeledes hos dine faglærere indhente supplerende oplysninger om din studieaktivitet.

20. du har pligt til via dss at kontrollere forsømmelserne mindst en gang om måneden. Såfremt der ikke gøres indsigelse, anses registreringen for at være retvisende. Hvis der ikke er enighed om de registrerede forsømmelser, skal den pågældende lærer kontaktes
med det samme. I tilfælde af fejl retter læreren i dss.

21. hvis dit fravær ser for højt ud indkaldes du til samtale hos fraværsinspektor, oplysninger om dit studieforløb kan du forinden indhente hos studievejlederen.

22. overholder du fortsat ikke reglerne for studieaktivitet og/eller din mødepligt eller reagerer du ikke på indkaldelser fra fraværsinspektor kan SU stoppes uden varsel, og du kan blive udmeldt af holdene. Du kan gennem skolen ansøge om at få genoptaget din støtte. Ledelsen giver ansøgningen en påtegnelse om at kravene til studieaktivitet nu er opfyldt. Du har også inden for de givne frister mulighed for at tilmelde dig eksamen som selvstuderende.

23. du kan inden 4 uger klage over afgørelsen til SU-styrelsen. Klagen sendes til Horsens HF & VUC og mærkes ”Klage til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte”.

24. det er lærerens ret at anmode om at en kursist med fravær over 25 % mister retten til at deltage i holdets undervisning. Det er ligeledes lærerens ret at anmode om at en kursist ved utilstrækkelig
studieaktivitet – herunder manglende aflevering af opgaver, projekter, forsøg, rapporter m.v. – mister retten til at deltage i holdets undervisning.

Eksamen

25. du er automatisk tilmeldt dine holds eksaminer. Framelding sker hos fraværsinspektor.

26. for at gå til eksamen, hvori der indgår forsøg, projekter og rapporter, er det en forudsætning, at
sådanne gennemføres og afsluttes indenfor den af faglæreren fastsatte tidsfrist.

27. du informeres om reglerne for rettidigt fremmøde og om konsekvenser af uretmæssigt at modtage eller give hjælp m.m. Du skal kende og følge de særlige regler, der gælder for at klage
over en eksamination.

28. hvis du udebliver fra eksamen, ikke overholder frameldingsfristen eller til en mundtlig eksamen trækker spørgsmål, men ikke vil eksamineres, indgår det i vurderingen af din studieaktivitet og kan dermed have konsekvenser for din uddannelsesstøtte.

ErstatningErstatningsansvar

29. kurset har intet erstatningsansvar i relation til tyveri af eller skade på dig eller dine medbragte effekter, medmindre skaden er forårsaget af en ansat i tjeneste eller på anden måde i forsikringsmæssig forstand kan føres tilbage til forsømmelser fra kursets side.