1. Formål og formidling

Formål med studie- og ordensreglerne

Studie- og ordensreglerne skal sikre et godt undervisnings- og læringsmiljø på Horsens HF & VUC og bidrage til at fremme elevernes læring, studieaktivitet og gennemførelse.

Reglerne sikrer, at rammer og forventninger er klare og kendte for alle, så den enkelte bedst muligt kan bidrage til sit eget og fællesskabets bedste, tage ansvar og trives.

Reglerne sikrer gennemsigtighed i, hvornår og hvordan skolen iværksætter sanktioner over for elever, der ikke overholder reglerne.

Studie- og ordensreglerne understøtter og tager udgangspunkt i skolens værdier om, at vi skal stræbe efter at være anerkendende, ambitiøse og ansvarlige.
Reglerne gælder alle elever, som er indskrevet på skolen og gælder både på skolen (i undervisningen, til møder, ved sociale arrangementer m.v.), ved virtuel undervisning, på ekskursioner, studieture og lign. og i særlige tilfælde i fritiden.

 

Orienteringsprocedure og kommunikationsplatforme

 • Eleverne orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med opstart. Eleverne har herefter pligt til selv at holde sig orienterede om reglerne. Reglerne er tilgængelige på skolens hjemmeside.
 • Eleverne har pligt til selv at holde sig orienterede dagligt i undervisningsuger om forhold, der vedrører undervisningen og aktiviteter på skolen inkl. f.eks. meddelelser, skema, eksamen og tilmeldingsfrister på Teams og i Ludus.
 • Skolen anvender elektronisk post, og eleverne har pligt til at holde sig orienterede om post fra skolen i deres e-boks, chat etc.

 

2. Ordensregler

Skolen bygger på et demokratisk menneskesyn. Tolerance over for elevernes og medarbejdernes forskellighed, integritet og personlighed, respekt for medarbejdernes arbejde og faglighed, og interesse for skolens helhed er nødvendige betingelser for et frugtbart studie- og arbejdsmiljø.
Horsens HF & VUC forventer derfor:

 • At eleverne ud fra kendte almindelige normer for adfærd, kommunikation og samvær bidrager til at styrke og fremme skolen som et sted for kvalificeret undervisning, uddannelse, dannelse og demokrati.
 • At eleverne holder en ordentlig tone verbalt, non-verbalt, skriftligt og på digitale medier
 • At eleverne inkluderer alle klasse-/holdkammerater, der gerne vil det, i klassens/holdets fællesskaber, fysisk og digitalt.
 • At eleverne rydder op efter sig selv, affaldssorterer og bidrager til et rent og trygt miljø.
 • At eleverne overholder de regler, der fastsættes og kommunikeres af skolens medarbejdere.

Det betyder f.eks.

 • At mobning, beskyldninger, krænkelser af f.eks. seksuel, religiøs eller politisk karakter, bagtalelser, trusler, racistiske ytringer, nedsættende og forhånende sprog og chikane i nogen form rettet mod elever eller medarbejdere ikke vil blive tolereret. Læs skolens antimobbe-politik.
 • At det ikke er tilladt at optage lyd, billeder eller film i undervisningssituationen uden lærerens tilladelse og alle deltageres accept. Det er tilladt at lydoptage egen eksamen, når eksaminator og censor er orienteret.
 • At det ikke er tilladt ved videresendelse/uploading af tekst, lyd, billeder eller film at krænke andre, bruge andres materiale uden tilladelse eller videregive andres personlige oplysninger hverken i skoletiden eller i fritiden.
 • At det ikke er tilladt at forhindre andre i at deltage i undervisningen ved f.eks. at fjerne dem fra online lektioner eller møder uden tilladelse.
 • At det ikke er tilladt uden tilladelse fra rektor at lave f.eks. religiøs forkyndelse eller politisk agitation på skolens område eller på skolens digitale platforme.
 • At skolens rygeregler overholdes. Skolen har røgfri skoledag. Det vil sige, at ingen må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på eller udenfor matriklen. Røgforbuddet gælder alle former for tobaksrelaterede produkter, herunder også produkter som e-cigaretter, vandpibe og snus. Læs mere i skolens anti-rygepolitik
 • At adfærd, som er til gene for andre, for undervisningen og for skolen som arbejdsplads ikke accepteres.
 • At indtagelse af alkohol eller stoffer eller at møde frem i beruset eller påvirket tilstand ikke er tilladt*.
 • At ulovligheder som f.eks. vold, hærværk, tyveri, besiddelse af våben og stoffer** mv. i det hele taget ikke tolereres.
 • At eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af almindelige regler om erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom, eller noget der tilhører andre elever eller medarbejdere.*Frivillige tests for alkohol og andre rusmidler kan forekomme.
  **Hundepatruljeringer kan forekomme.

Videoovervågning

Der er opsat videokameraer på skolen og ved indgangene. Optagelser fra videoovervågningen kan anvendes som dokumentation for overtrædelse af skolens ordensregler m.v. Videomateriale opbevares i 30 dage, hvorefter det slettes.

 

3. Studieregler

Studiereglerne skal støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen og bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Studiereglerne omfatter alle former for undervisning, herunder både fysisk og digital afvikling af undervisning.
Horsens HF & VUC forventer derfor:

 • At eleverne møder stabilt og er velforberedte til undervisningen.
 • At eleverne deltager aktivt i undervisningen, evalueringer, fællesarrangementer, ekskursioner og studieture. På studieture gælder særligt reglement, som udleveres til deltagerne før tilmelding. (
  o Aktiv deltagelse i fysisk undervisning indebærer blandt andet, at man møder frem i lokalet/til aktiviteten og er tilstede gennem hele undervisningen/aktiviteten.
  o Aktiv deltagelse i virtuel synkron undervisning indebærer blandt andet, at man er logget på, når lektionen starter, og at man har kameraet tændt gennem hele undervisningen, med mindre andet aftales med læreren.
  o Aktiv deltagelse i virtuel asynkron undervisning indebærer blandt andet, at man følger lærerens anvisninger og afleverer eventuelle skriftlige produkter indenfor den angivne frist.
  o Det er læreren, der afgør, hvordan en lektion afvikles. Individuelle aftaler med læreren om f.eks. at deltage i fysisk undervisning hjemmefra skal laves i god tid inden lektionen starter, og det er altid lærerens afgørelse, om det kan lade sig gøre.
 • At eleverne overholder interne aftaler om frister f.eks. vedrørende skriftlige arbejder, forsøg, og lign.
 • At eleverne medbringer computer til undervisningen og sætter sig ind i brugen af Teams.
 • At eleverne bruger mobiltelefoner, tablets og computere hensigtsmæssigt og efter lærerens anvisninger i undervisningstiden.
 • At eleverne behandler lånte bøger og andet materiale forsvarligt, samt tilbageleverer dette inden for gældende frist. Bortkommer en bog eller ødelægges den, skal bogen erstattes af eleven. Det anbefales derfor at kontrollere materialet, når det udleveres. Erstatningsansvaret gælder også for andre udleverede undervisningsmidler. Bøger og andre undervisningsmidler, der ikke bliver afleveret rettidigt, vil, efter at skolen har rykket for aflevering, blive sendt til Inddrivelsescenteret under Skatteministeriet til videre behandling.
 • At eleverne følger anvisningerne for hensigtsmæssig påklædning fx idrætstøj, kitler i naturfag m.m. Tildækket ansigt accepteres ikke.
 • At eleverne ikke snyder eller tilskynder til snyd med aflevering af opgaver. Det er f.eks. snyd, hvis en elev helt eller delvist skriver af fra andre opgavebesvarelser, skriver af fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader andre skrive opgavebesvarelsen for sig.
 • At eleverne ikke snyder eller tilskynder til snyd ved eksamen jf. skolens eksamensorientering og gældende bekendtgørelser. Der udleveres særligt reglement for eksamensafvikling, som skal overholdes.
 • Eleverne har pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Særlige forhold giver læreren mulighed for at dispensere, og læreren fastlægger, hvornår en besvarelse opfylder kravet til en godkendelse.

Fravær – uanset årsagen – registreres elektronisk i Ludus, som er tilgængeligt for eleverne og skolens studievejledere. Studievejleder kan ligeledes indhente supplerende oplysninger om elevers studieaktivitet hos lærerne.

Eleverne har pligt til at kontrollere fraværsregistreringen mindst en gang om ugen. Såfremt der ikke gøres indsigelse, anses registreringen for at være retvisende. Hvis der ikke er enighed om det registrerede fravær, skal den pågældende lærer kontaktes med det samme. Eleverne har en uges indsigelsesfrist og alle indsigelser skal foretages elektronisk direkte til læreren. I tilfælde af fejl retter læreren i Ludus.

Horsens HF & VUC kan forlange at få en lægeerklæring som dokumentation for langvarigt eller hyppigt fravær eller ved handicap eller funktionsnedsættelse, som giver anledning til fritagelse for aktiv deltagelse i dele af undervisningen. Ved langvarig sygdom gælder særlige regler, og en elev, der har langvarigt eller hyppigt fravær, skal altid kontakte sin studievejleder for at få oplyst gældende regler og få lavet en individuel studieplan.

Ved sygdom i forbindelse med eksamen, skal eleven ligeledes aflevere en lægeerklæring senest 2 hverdage efter eksamensdagen.

Eleven skal selv betale for lægeerklæringer.

Studieaktivitet

Horsens HF & VUC har pligt til at indberette, om eleverne deltager aktivt. Ved utilstrækkelig aktivitet bortfalder retten til uddannelsesstøtte og til at fortsætte på skolen. Ved langvarig sygdom eller særlige private forhold kan retten dog bevares, men kun hvis det skønnes, at eleven inden for rimelig tid vil kunne gennemføre studiet.
Overholdelse af reglerne er en betingelse for at modtage uddannelsesstøtte, støtte fra jobcenter/kommune og/eller få uddannelseskort/ungdomskort .Flg. indgår i vurderingen af tilfredsstillende studieaktivitet:

 • Manglende aktiv deltagelse i undervisningen.
 • Manglende aflevering af opgaver, som indgår i undervisningen.
 • Udeblivelse fra eksamen.
 • Manglende overholdelse af frameldingsfrister.
 • Hvis en elev til en mundtlig eksamen trækker spørgsmål, men ikke vil eksamineres.

Eleven kan indhente oplysninger om sit studieforløb hos en studievejleder. Eleverne har pligt til at deltage i de samtaler, de bliver indkaldt til hos en studievejleder.

 

4. Konsekvenser ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Pædagogiske tilrettevisning

 • Mundtligt eller skriftligt påbud om at adfærd skal ændres på afgørende vis.

Foreløbig foranstaltning

 • Midlertidig hjemsendelse f.eks. mens en sag undersøges nærmere bl.a. i forhold til den almindelige retsbevidsthed, eller når det vurderes nødvendigt af hensyn til skolens øvrige elever og/eller medarbejdere.
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

Sanktioner og afgørelser

 • Skriftlig advarsel, som registreres i Ludus
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 • Tilbageholdelse af elevens private genstande herunder mobiltelefoner og lign.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.
 • Overflytning til en anden institution efter forudgående aftale med den modtagne institution.
 • Fratagelse af SU
 • Bortvisning fra eksamen eller fortabelse af retten til at gå til eksamen
 • Snyd i forbindelse med prøver og eksaminer sanktioneres efter gældende bekendtgørelser om eksamen
 • Bortvisning og udmeldelse fra skolen.

Skriftlige advarsler bortfalder efter 1 år. En advarsel for snyd forældes ikke.

Er eleven under 18 år orienteres elevens forældre/værge om sanktioner og afgørelser.

Ved ulovligheder vurderer rektor om overtrædelsen skal politianmeldes.

Fravær som skyldes midlertidig hjemsendelse, udelukkelse eller bortvisning registreres altid som fravær og kan få SU-mæssige konsekvenser.

 

5. Klage over afgørelse

Eleven – og dennes forældre/værge, hvis eleven er under 18 år – kan klage over rektors afgørelse. Klagevejledning vil fremgå af brev om afgørelse.

 

6. Handleplan

Hvis du eller en anden elev udsættes for mobning, krænkelser eller chikane kan du i dette afsnit læse om, hvordan vi som skole vil støtte dig i at komme videre fra din oplevelse og kunne fortsætte din uddannelse. Skolen tolererer ikke den slags adfærd, uanset om krænkeren er en medarbejder eller en elev.

Udsættes du for noget grænseoverskridende er det vigtigt, at du straks får snakket om din oplevelse med en person, som du har tillid til, og som kan være din støtteperson i en videre proces. Det kan være noget familie, en god ven, en anden elev på skolen, en studievejleder, en lærer eller en fra ledelsen – det er dit valg, hvem du vil snakke med i første omgang.

Du skal derefter snakke med en fra ledelsen om sagen. Det vil i første omgang være en fortrolig samtale om dine oplevelser og mulighederne videre frem. Det kan være en god ide at tage din støtteperson med til denne samtale.
Under samtalen med lederen vil det blandt andet blive afklaret:

 • Hvad er din oplevelse af det, der er sket?
 • Hvad har du brug for lige nu?
 • Hvad vil du gerne have, at der sker fremadrettet? Hvad vil være en god løsning for dig?
 • Hvem vil du gerne have véd, hvad du har oplevet? Hvem skal vi fortælle det til?
 • Skal der inddrages eksterne parter – politi, psykolog, værger etc.?

Lederen vil skrive ned, hvad du siger og sende det til dig efterfølgende, så vi er helt sikre på, at vi har forstået, hvad der er blevet sagt.

Herefter vil ledelsen i løbet af højst 10 dage få afklaret, hvad der er sket ved at snakke med dem, der har været involveret i sagen. Derefter vil du blive indkaldt til endnu et møde, hvor ledelsen vil fortælle dig, hvad der kommer til at ske videre i sagen.

Hvis du oplever, at andre udsættes for mobning, krænkelser eller chikane skal du så vidt muligt straks tage en snak med dem og hjælpe dem med at få snakket med en leder om det, de har oplevet.

 

Tillæg til skolens studie- og ordensregler:
Mobilfri undervisning

Gældende fra 1. januar 2024

 

Baggrund

Flere skoler har på baggrund af forskningsresultater i de senere år indført en praksis med at eleverne afleverer deres mobiltelefoner i skolen. Det startede som forsøg på at mindske forstyrrelser i timerne, men det har vist sig, at afleveringen af mobiler både giver et bedre læringsmiljø i klassen med større ro, større koncentration og mere nærvær, og at det samtidig har en meget positiv effekt på det sociale samvær i klasserne.

Disse positive effekter viser sig især på de skoler, hvor mobilafleveringen er en generel regel og ikke overladt til den enkelte lærers skøn.

 

Regler

Fra 1. januar 2024 skal alle elever i skolens 1.hf-klasser aflevere deres mobiltelefon slukket eller indstillet på flytilstand i mobil-kasserne på katederet ved starten af hvert modul. Eleven skal tage sin mobil med sig, når lektionen er slut. Har en elev flere mobiler, skal de alle afleveres. Smartwatch sættes på flytilstand.

Der er ikke adgang til mobilen i eventuelle små pauser i løbet af lektionen.

Elever, der ikke afleverer deres mobil skal henvises til at tage en samtale med en leder om problemet.

Overtrædelser af reglerne sanktioneres i øvrigt efter skolens studie- og ordensregler.

 

Procedure

Når eleverne kommer ind i lokalet, placerer de mobilen i mobilkassen.

Elever, der kommer for sent, afleverer deres mobil, når de træder ind i lokalet.

Mobilkassen dækkes med et klæde, så mobilerne ikke er synlige.

OBS: Af sikkerhedsmæssige hensyn skal læreren låse mobilerne ind i skabet i katederet, hvis læreren forlader lokalet i løbet af lektionen.

Hvis personer udefra i nødstilfælde skal have fat i en elev fra 1.hf, så skal vedkommende ringe til skolens hovednummer 79 29 50 00 eller til en leder, som så får fat i eleven.

Hvis eleverne skal bruge mobilerne som en del af undervisningen, kan læreren lade eleverne tage mobilerne til den aktivitet og så indsamle dem igen bagefter.

Elever, der af helt særlige grunde undtagelsesvist har brug for adgang til en telefon, laver en pragmatisk aftale med læreren om det.

Elever, der af helt særlige grunde mere permanent har brug for adgang til en telefon, skal lave en aftale om en leder om det. Lederen orienterer lærerne om dette.