Skolens arbejde med evaluering og kvalitet

Formål.

Nærværende politik skal sikre, at Horsens Hf & VUC har et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering jf. bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 vedrørende alle institutioner, der udbyder en eller flere gymnasiale uddannelser.

Politikken skal bidrage til at skabe mening og retning i kvalitets- og skoleudviklingen og bidrage til den organisatoriske læring og videndeling.

Viden og erfaring opsamles og indlejres i mange situationer og anvendes både bevidst og ubevidst af den fagprofessionelle. Disse er i deres forskellige former vigtige bidrag til kvalitetsudvikling.

Denne politik bidrager til den datainformerede skoleudvikling ved at sikre:

 • At der foretages systematiske og regelmæssige selvevalueringer.
 • Et fælles og oplyst grundlag for alle interessenter for løbende vurdering og kritisk diskussion af uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold og for udvikling af praksis.
 • Dokumentation af opnåede resultater og erfaringer.
 • Åbenhed og gennemsigtighed omkring kvaliteten i det arbejde der foregår på skolen.
 • Kvaliteten i evalueringsmetoder.

Baggrund og indhold.

Kvalitetsudviklingen og resultatvurderingen baseres på:

 • Skolens værdier
 • Skolens strategi og særlige indsatsområder (nøgleområder)
 • Ministerielt fastsatte nøgleområder og indikatorer

Metode.

Kvalitetssystemet baseres på kvalitetscirklen:

 • Fastsættelse af formålet med evalueringen
 • Gennemførelse af aktiviteter
 • Indsamling af data i forhold til det givne formål (kvantitative og/eller kvalitative)
 • Analyse og fortolkning af data
 • Formulering af ændringsbehov/udviklingsområder og af resultater og erfaringer til videreførelse.
 • Fastsættelse af nye mål

Denne metode er grundlag for alle evalueringer der foretages på skolen.

Resultaterne for de særlige indsatsområder/nøgleområder samles i en opfølgningsplan, som lægges på hjemmesiden og de inddrages i forbindelse med udvælgelsen af den kommende periodes indsatsområder.

De seneste 2 opfølgningsplaner er altid tilgængelige på hjemmesiden.

Organisering.

Skolens bestyrelse vedtager strategien og de særlige indsatsområder for en given periode. Bestyrelsen udarbejder en årlig resultatkontrakt for rektor, som indeholder mål for de særlige indsatsområder.

Skolens rektor har det øverste ledelsesmæssige ansvar for strategi, kvalitet og faglig og pædagogisk ledelse. Desuden har de øvrige i ledelsen ansvar for kvalitetssikring på hvert af de områder, de er ansvarlige for.

Skolens medarbejdere inddrages bl.a. i arbejdet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering i de faste udvalg, på pædagogiske møder og medarbejdermøder samt i udviklingsprojekter, team- og faggruppesamarbejde og ved MUS. Medarbejderne har ansvar for kvalitetssikring på de områder, de er ansvarlig for.

Skolens kursister inddrages bl.a. i arbejdet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering i de faste udvalg, hvor de er repræsenteret og ved opfølgning på resultater af evalueringer på hold eller individuelt.

Sammenhængen mellem værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering.

Skolens værdigrundlag baseres på at medarbejdere og elever stræber efter at være ambitiøse, anerkendende og ansvarlige.

I forhold til strategien for selvevaluering betyder det, at vi bruger denne til at blive klogere på praksis, at lære af praksis, af hinanden og andre og at skabe en skolekultur, hvor videndeling og læring er i højsædet.

Selvevaluering foregår i en anerkendende og respektfuld dialog, og vi tager alle ansvar for vores del i evaluerings- og kvalitetsarbejdet.

Vi forholder os desuden kritisk til brugen af evalueringer, evalueringsmetoder og kvalitative og kvantitative data. Disse skal understøtte læring og skoleudvikling og inddrages der, hvor de kan bidrage til at belyse udvalgte områder af praksis.

Niveauer for evaluering og procedurer.

Selvevalueringer foretages på baggrund af konkrete mål for de to niveauer, der evalueres på:

 • Herunder alle typer af formative og summative evalueringer, der har med kursisterne at gøre.
 • Herunder alle typer af formative og summative evalueringer, der har med medarbejdere og den samlede institutions forhold at gøre.

På elevniveau foretages der løbende faglige evalueringer af formativ og summativ karakter. Metoder hertil vælges af den enkelte lærer i samarbejde med team og/eller faggruppe og baseres på anerkendte metoder til evaluering og feedback.

Desuden foretages der evalueringer af elevens samlede studie- og kompetenceudvikling ved f.eks. tutorsamtaler/elevsamtaler og ved brug af studiebogen.

Den enkelte lærer har ansvar for at der evalueres på elevniveau.

Den enkelte lærer foretager systematisk undervisningsevaluering sammen med eleverne i form af både større og mindre evalueringer. Læreren drøfter disse undervisningsevalueringer med eleverne og foretager de justeringer/tilpasninger som evalueringen giver anledning til. Læreren gør eleverne bekendt med hvilke justeringer/tilpasninger undervisningsevalueringen har givet anledning til.

Den enkelte lærer har ansvar for den løbende undervisningsevaluering og for at løfte resultater og relevante drøftelser ind i faggruppen og/eller i MUS med henblik på egen og fælles læring og kompetenceudvikling.

På institutionsniveau udarbejder skolens ledelse en årlig plan for, hvornår og hvordan der skal evalueres på de prioriterede nøgleområder i strategien og de ministerielt fastsatte nøgleområder og indikatorer og planen drøftes i SU og i Pædagogisk Udvalg og forelægges den samlede medarbejdergruppe.

Evalueringsplanen for nøgleområderne indeholder både succeskriterier, kvalitative proceskendetegn og kvantitative indikatorer.

Evalueringsplanen tager desuden højde for relevante interessenter, som skal inddrages, og på hvilken måde resultaterne formidles til de pågældende interessenter efterfølgende.

Evalueringen af nøgleområderne medtages i den næstkommende strategiproces.

Ledelsen har ansvar for at der evalueres på nøgleområder på institutionsniveau.

Desuden fastsætter ledelsen tidspunkterne for undervisningsmiljøvurdering og arbejdsmiljøvurderinger for en 3-årig periode.

Ledelsen har ansvar for at disse foretages.

Ledelsen har ansvar for at samle selvevalueringerne i en samlet opfølgningsplan for institutionen min. en gang årligt.

 

Brugen af data til resultatvurdering og udvikling af evalueringsmetoder

Vi arbejder i et metaperspektiv, hvor vi også evaluerer og udvikler på evalueringsmetoder og data og deres anvendelse i konkrete sammenhænge. Medarbejdere og ledelse foretager derfor en analyse og vurdering samt et kritisk skøn i forhold til anvendte metoder og data.

I forbindelse med resultatvurderinger og opfølgningsplaner indgår en evaluering af den anvendte data.

Udarbejdet juni 2016.
Politikken for kvalitetsudvikling revurderes i skoleåret 2022-23.

Selvevalueringen er indledningsvist drøftet på SU-møde 30. november 2021 under punkterne om professionel kapital, APV, fokusområder for arbejdet med skolens (psykiske) arbejdsmiljø i 2022 og kompetenceplanen for 2022.

Udviklingen på skolen og kvaliteten af skolens uddannelsestilbud er drøftet løbende på SU og på møder i skolens pædagogiske udvalg i foråret 2022.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde 14. juni 2022 drøftet ”Horsens HF & VUC i tal”, hvori der blandt andet er statistikker for udviklingen i elevernes faglige niveau, trivsel samt overgang til videregående uddannelse.

Ud fra alle disse drøftelser har ledelsen efterfølgende udarbejdet nedenstående skriftlige opsamling af skolens selvevaluering for 2022:

Skolen har været gennem en årrække med faldende elevtal og deraf følgende personaletilpasninger. I august 2019 er halvdelen af AVU-aktiviteten endvidere overdraget til FGU. Der har derfor i perioden været stor fokus på at sikre skolens økonomi. Både 2020 og 2021 har endvidere været år præget af Covid-smitte og skolelukninger, som naturligt har flyttet fokus fra pædagogiske udviklingsprojekter til en mere håndfast krise-ledelse.

Der opleves her midt i 2022 som følge af ovenstående en vis træthed blandt medarbejderne, og der er et udbredt ønske om en mere rolig hverdag med plads til konsolidering og til at udvikle en undervisning, som er tilpasset de nye økonomiske rammer.

Statistikkerne i ”Horsens HF & VUC i tal” viser, at eleverne fortsat er meget tilfredse med skolens tilbud, og at læringsudbyttet fortsat er stort. På ovenstående baggrund er det meget tilfredsstillende, at skolen fortsat leverer en god uddannelse.

Der er planlagt strategiseminar for bestyrelsen i august 2022, og derefter vil der blive udarbejdet en revideret strategi. Opfølgningsplan på selvevalueringen forventes derfor først færdig efter bestyrelsesmøde i december.

På ledelsens og bestyrelsens vegne

Dinna Balling, rektor.
Juni 2022

Opfølgningsplan 2021-2022

Pga. Covid-situationen er det ikke lykkedes for bestyrelsen at afholde en strategidag. Strategidagen planlægges nu afviklet i efteråret 2022.

I forhold til gældende strategi fra sidste år er der følgende justeringer:

Interne relationer.

Mål: Med udgangspunkt i det faglige fællesskab at fastholde og skabe overskud, plads og tid til at fastholde det gode relations-arbejde, skolen er kendt for. At udnytte skolens størrelse til at fastholde og udvikle skolens studiemiljø med fokus både på faglighed og tryghed og til at sikre, at alle elever på skolen bliver set.

At fastholde og udbygge det tætte, tillidsfulde faglige samarbejde i faggrupperne.

Metoder: Arbejdet i faggrupperne skal fortsat prioriteres. Den sidste runde intern efteruddannelse i efteruddannelse af team- og mødeledere skal afvikles. Den sidste runde med udvikling af et tæt, udviklende og kontinuerligt teamsamarbejde blandt lærerne skal afvikles. .

Udsyn og fremsyn.

Mål: At fastholde og udbygge det gode eksterne samarbejde og den politisk interessevaretagelse. At nytænke og gentænke fagudbud, fagpakker etc. med henblik på at løbende at tilpasse uddannelser og tilbud til samfundets og elevernes behov. At have moderne og tidssvarende fysiske rammer for undervisningen.

Metoder: På baggrund af det faldende elevtal skal grundlaget for beslutningen om flytning til Campus genberegnes. Der arbejdes videre med det etablerede tilbud om en 3-årig tilrettelæggelse af hf for ordblinde. Der undersøges mulighed for at etablere et lignende tilbud for elever med dokumenterede psykiske diagnoser.

HF

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som hf-uddannelses-institution i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre hf-uddannelsen som et attraktivt uddannelsesvalg. At fastholde og udbygge samarbejdet med grundskoler, de kommunale ungdomsvejledere (UU), FGU og efterskoler.

Metoder: Grundskolekoordinatoren fortsætter det gode arbejde. Kult-udvalget fortsætter.

VUC

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som alment og forberedende voksenuddannelses-sted i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre almen uddannelse som attraktiv for unge og voksne på og på vej ind på arbejdsmarkedet. At fastholde og udbygge samarbejdet med jobcentre, sprogcentre, virksomheder, netværkslokomotivet og fastholde og udbygge VEU-samarbejdet både lokalt, regionalt og nationalt. At tilpasse udbud og organisering til det meget lille kursistgrundlag.

Metode: Rammer og undervisningsmaterialer gentænkes ift. en digitalisering, som kan understøtte en mere værkstedsbaseret undervisning, hvor en lærer kan undervise på flere faglige niveauer på samme tid.

 

Opfølgningsplan 2020-2021

Fra skolens strategi for perioden fra januar 2021 til juni 2022

Interne relationer.

Aktuelle udfordringer: Med faldende aktivitet og mindre økonomi og dermed flere elever pr. lærer, med en voksende fjernundervisningsflade og med en aktuel Covid-situation, der vanskeliggør de sociale møder, er indsatsområdet ikke blevet mindre vigtigt.

Strategisk mål: Med udgangspunkt i det faglige fællesskab at fastholde og skabe overskud, plads og tid til at fastholde det gode relations-arbejde, skolen er kendt for. At udnytte skolens størrelse til at fastholde og udvikle skolens studiemiljø med fokus både på faglighed og tryghed og til at sikre, at alle elever på skolen bliver set. At fastholde og udbygge det tætte, tillidsfulde faglige samarbejde i faggrupperne.

Metoder: Understøtte faggruppesamarbejdet. Kompetenceudvikling i forhold til mødeledelse. Gode rammer og kompetenceudvikling til at understøtte et tæt, udviklende og kontinuerligt teamsamarbejde blandt lærerne.

Ansvarlig: Skolens ledelse i samarbejde med skolens pædagogiske udvalg og pædagogisk koordinator.

Udsyn og fremsyn/flytning til Campus

Aktuelle udfordringer: Den bygning, skolen ejer er på sigt for lille til at rumme skolens uddannelsestilbud, og de lejede lokaler i Horsens Hus er for dyre at bibeholde. Lokalerne er utidssvarende, og der mangler fællesarealer, som kan understøtte arbejdet med de interne relationer. Det er vigtigt af hensyn til både synergi og synlighed, at skolen bliver en del af Campus-projektet.

Mål: At udvikle et byggeprogram til en ny skole, der kan understøtte arbejdet med de interne relationer og det eksterne samarbejde. At få godkendt et aktstykke i ministeriet. At være klar til at starte byggeri i efteråret 2022.

Metoder: Nedsætte et byggeudvalg. Forhandle med Casa. Samarbejde med lokale interessenter i forhold til salg og køb.

HF

Aktuelle udfordringer: Faldende aktivitet på fremmøde-undervisningen på HF enkeltfag. Manglende lokal og national bevidsthed om skolen som ungdomsuddannelsesinstitution i forhold til det 2-årige hf.

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som hf-uddannelses-institution i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre hf-uddannelsen som et attraktivt uddannelsesvalg. At fastholde og udbygge samarbejdet med grundskoler, de kommunale ungdomsvejledere (UU), FGU og efterskoler. At synliggøre skolens kompetencer i forhold til en mangfoldig elevgruppe. At sikre et godt studiemiljø for alle hf-elever.

Metoder: Skolens grundskolekoordinator i samarbejde med ledelse og kommunikationsmedarbejder fastholder og udbygger samarbejdet med grundskoler, 10-klasses center og efterskoler. Skolens Kult-udvalg arbejder fortsat med at vedligeholde og udvikle et attraktivt studiemiljø. Der etableres et udbygget studiemiljø i forbindelse med skolens eksisterende værksted, hvor fjern- og flexelever og elever på skolens HF Plus-pakke får bedre vilkår for faglig fordybelse. Etablering af tilbud til specifikke grupper af unge, f.eks. en hf for ordblinde. Øge kendskabet til de 1-årige pakker som en hurtig vej til en videregående uddannelse.  Synliggørelse af skolen som ungdomsuddannelse som en del af ny kommunikationsstrategi.

VUC

Aktuelle udfordringer: Faldende søgning til især AVU og FVU.

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som alment og forberedende voksenuddannelses-sted i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre almen uddannelse som attraktiv og lettilgængeli for unge og voksne på og på vej ind på arbejdsmarkedet.  At sikre et bredt udbud af fag og en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. At fastholde og udbygge samarbejdet især med jobcentre, arbejdsløshedskasser, offentlige virksomheder, større private virksomheder og sprogcentre, sekundært med øvrige virksomheder.  På trods af økonomiske udfordringer at fastholde det nødvendige VEU-samarbejde både lokalt, regionalt og nationalt. At sikre et stærkt fagligt miljø i en mindre lærergruppe.

Metode: VUC-udvalget holder et konstant fokus på udvikling af skolens VUC-tilbud. Der udvikles i tæt samarbejde med jobcentre, sprogcentre og erhvervsskoler relevante tilbud for kommunens borgere som sikrer progression og fremtidsmuligheder for borgerne. Synliggørelse af skolens rolle som uddannelsestilbud for voksne på og i kanten af arbejdsmarkedet som en del af skolens kommunikationsstrategi. En gentænkning af undervisningens tilrettelæggelse og fagudbud.

 

Opfølgningsplan 2019-2020

Fra skolens strategi for perioden august 2019-juni 2021 følgende handleplaner, som er udarbejdet med baggrund i selvevaluering foråret 2019:

Interne relationer.

Mål: Med udgangspunkt i det faglige fællesskab at fastholde og skabe overskud, plads og tid til at fastholde det gode relations-arbejde, skolen er kendt for. At udnytte skolens størrelse til at fastholde og udvikle skolens studiemiljø med fokus både på faglighed og tryghed og til at sikre, at alle elever på skolen bliver set.

At fastholde og udbygge det tætte, tillidsfulde faglige samarbejde i faggrupperne.

Metoder: Alle større faggrupper afholder mindst en årlig fag-dag. Der arbejdes med at etablere og vedligeholde en god mødekultur ved intern efteruddannelse af team- og mødeledere. Der arbejdes med et 3-årigt skoleudviklingsprojekt om et tæt, udviklende og kontinuerligt teamsamarbejde blandt lærerne. Der udvikles værktøjer, som den enkelte lærer kan anvende i arbejdet med etablering af en god lærings- og klassekultur i klasser og på hold. Der arbejdes på alle planer med at se fejl som læringsmuligheder.

Udsyn og fremsyn.

Mål: At fastholde og udbygge det gode eksterne samarbejde og den politisk interessevaretagelse. At nytænke og gentænke fagudbud, fagpakker etc. med henblik på at løbende at tilpasse uddannelser og tilbud til samfundets og elevernes behov. At have moderne og tidssvarende fysiske rammer for undervisningen.

Metoder: Der udarbejdes en samlet prioriteret plan for bygningsfornyelse, og der arbejdes fortsat for muligheden for at flytte til andre lokaler.

HF

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som hf-uddannelses-institution i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre hf-uddannelsen som et attraktivt uddannelsesvalg. At fastholde og udbygge samarbejdet med grundskoler, de kommunale ungdomsvejledere (UU), FGU og efterskoler.

Metoder: Der udnævnes en grundskolekoordinator til at fastholde og udbygge samarbejdet som nævnt ovenfor. Der arbejdes fortsat med at vedligeholde og udvikle et attraktivt studiemiljø gennem klasseteam og Kult-udvalg. Der etableres et udbygget studiemiljø i forbindelse med skolens eksisterende værksted, hvor fjern- og flexelever og elever på skolens HF Plus-pakke får bedre vilkår for faglig fordybelse.

VUC

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som alment og forberedende voksenuddannelses-sted i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre almen uddannelse som attraktiv for unge og voksne på og på vej ind på arbejdsmarkedet. At fastholde og udbygge samarbejdet med jobcentre, sprogcentre, virksomheder, netværkslokomotivet og fastholde og udbygge VEU-samarbejdet både lokalt, regionalt og nationalt.

Metode: Der etableres et VUC-udvalg med fokus på udvikling af skolens VUC-tilbud. Der etableres en OBU-ekspertgruppe med fokus på at synliggøre skolens kvaliteter som lokalt OBU-videnscenter. Der udvikles i tæt samarbejde med jobcentre og sprogcentre relevante tilbud for kommunens nye borgere som sikrer progression og fremtidsmuligheder for borgerne.

 

 • Skolens elevtrivselsundersøgelser for AVU og HF-enkeltfag:
  Resultater fra undervisningsmiljøvurdering  blandt elever på skolens enkeltfagsafdelinger, både AVU og HF enkeltfag fra april 2022. Resultatet kan ses i den samlede rapport her: UMV enkeltfag forår 2022 (pdf)

Udvikling

1. Lærersamarbejde i team (LIT)

Det overordnede mål med skoleprojektet ”Lærersamarbejde i team” (LIT-projektet) er at skabe bedst mulig læring for alle elever gennem lærersamarbejde. Projektet løber over tre år og involverer alle skolens lærere.

God læring er afhængig af, at vi som undervisere gør det godt og skaber de bedst mulige rammer for alle elevernes læring. Som underviser bliver man endnu dygtigere til at skabe læring hos eleverne, hvis man selv jævnligt befinder sig i situationer og kontekster, hvor man lærer og udvikler sig som lærer. Alle undervisere har stærke og svage sider, men den stærke side varierer fra underviser til underviser, så alle kan lære noget af hinanden, og alle lærer bedre sammen med andre end alene.

Projektets grundidé er, at eleverne lærer mest muligt, når det er et fælles ansvar og en fælles opgave for alle lærere og ledere på skolen. Alle har således et medansvar for alle elever, også for elever på andre hold, andre afdelinger og i andre fag.

Arbejdet med realiseringen af projektets mål vil således ske gennem udvikling af undervisningspraksis i team. Denne udvikling og fokus på undervisningen, relationen og mødet med eleverne har aktionsforskningstanken som grundidé og omdrejningspunkt. Projektet er blandt andet inspireret af ideerne bag professionelle læringsfællesskaber, pædagogikum 2.0, Åben-dør og supervision.

Projektet vil understøtte skolens arbejde med relationer, som er et af de 4 indsatsområder i skolens strategi fra august 2019. Projektet vil både understøtte relationerne mellem lærerne og mellem lærere og elever.

Projektet vil endvidere være båret af skolens værdier om at være ambitiøse, anerkendende og ansvarlige, og vores vision om at have et udviklende, berigende samarbejde og et udfordrende læringsmiljø.

2. Tjek på teamet

Projektet løber dette og næste skoleår og er for alle lærere og studievejledere.
Fokus for projektet er at optimere samarbejdet og effektiviteten i de forskellige arbejdsgrupper og teams, som alle lærere er en del af.

Omdrejningspunkterne er god mødeledelse og effektivt samarbejde, som i sidste instans bidrager til den enkeltes arbejdsglæde og til fælles værdiskabelse i organisationen.

Antal årslever på skolen

Årselever 2020


AVU: 128

FVU: 15

OBU: 4

HFe: 190

HF2: 169

Årselever 2019


AVU: 225

FVU: 23

OBU: 5

HFe: 200

HF2: 191

Årselever 2018


AVU: 309

FVU: 28

OBU: 6

HFe: 251

HF2: 192

Årselever 2017


AVU: 281

FVU: 17

OBU: 5

HFe: 309

HF2: 170