Formål

Jævnfør lov om de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og bekendtgørelse om almen voksenuddannelse skal skolen som udbyder af HF og AVU fastlægge og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Der er tale om en fast defineret procedure i en samlet systematik. Det overordnede formål med systemet er at forbedre undervisningen og de rammer, som undervisningen foregår indenfor. Systemet omfatter uddannelserne indenfor både HF og AVU-området.

Opstilling af egne mål for kvalitetsudviklingen

Skolens egne mål skal udfolde og konkretisere de uddannelsespolitiske mål, som de fremgår af de respektive uddannelseslove, de retningsgivende mål for uddannelserne og målene fra aftale om styrkede gymnasiale uddannelser. Skolens egne mål udvælges indenfor følgende områder:

 • Elevernes overgang til videregående uddannelse
 • Elevernes faglige indsigt og studiekompetence samt elevernes faglige resultater
 • Elevernes personlige myndighed og dannelse som borgere i et demokratisk land
 • Elevernes trivsel og fastholdelse i uddannelse
 • Kompetenceudvikling hos lærerne

Der arbejdes hvert skoleår med 3-4 konkrete operationelle kvalitetsmål. Målene fremgår af årets opfølgningsplan, som vedtages på bestyrelsesmødet i september. Mål kan gå igen gennem flere skoleår.

Der opstilles både kvalitative og kvantitative mål. Der kan både opstilles mål om forbedring og om fastholdelse af et allerede højt positivt niveau.

Selvevaluering

Skolen gennemfører hvert år en selvevaluering, hvor der systematisk indsamles information og viden om undervisningen og rammerne herfor med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling. Selvevalueringen er også anledning til en kritisk gennemgang og vurdering af egen praksis.

Der udarbejdes på baggrund af dataindsamlingen gennem skoleåret et samlet dokument ”Horsens HF & VUC i tal”, som drøftes på bestyrelsesmøde i juni. Som en del af ”Horsens HF & VUC” beskrives, hvordan skolen har præsteret både i forhold til egne fastsatte mål og i forhold til de centralt fastsatte mål. Dokumentet lægges på skolens hjemmeside efter bestyrelsesmødet.

Opfølgningsplan

På baggrund af ”Horsens HF & VUC i tal” udarbejdes en skriftlig opfølgningsplan. I opfølgningsplanen fastlægges det kommende skoleårs kvalitetsmål. Det fremgår også af opfølgningsplanen, hvordan de aktiviteter, der igangsættes, skal gennemføres og evalueres med en tidsplan og angivelse af, hvem der er ansvarlige for hvad. Opfølgningsplanen vedtages af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i september.

De seneste 3 års opfølgningsplaner kan findes på skolens hjemmeside.

Inddragelse af elever og medarbejdere

Både ”Horsens HF & VUC i tal” samt opfølgningsplan drøftes i skolens samarbejdsudvalg. Dele af materialet vil desuden blive drøftet i skolens pædagogiske udvalg, i relevante faggrupper og på skolens pædagogiske arrangementer i løbet af skoleåret. I udarbejdelsen af skolens kompetenceudviklingsplan for medarbejdere i skoleåret vil materialet også blive inddraget, så der prioriteres kompetenceudvikling, der fremmer skolens mål. Skolens arbejde med strategi og kvalitet er desuden et fast punkt på den årlige MUS-samtale.

Elevrådet inddrages løbende i kvalitetsarbejdet, herunder i arbejdet med de årlige elevtrivselsmålinger.

Horsens HF & VUC kvalitetssystem og årshjul

 

Skolens selvevaluering kan læses i denne pdf: Horsens HF-og-VUC-i-tal-2024 (åbner i nyt vindue)

Opfølgningsplan for skoleåret 2023-2024

Kvalitetsmål

I forlængelse af skolens selvevaluering juni 2023 og i forlængelse af skolens strategi, vedtaget i juni 2023 fastlægges følgende konkrete, operationelle kvalitetsmål for skoleåret 2023/24:

 1. Elevernes trivsel på HF2 skal fastholdes på nuværende niveau.
 2. HF-ernes studieparathed ved skolestarten skal øges.
 3. Eleverne skal i skoleåret 2023/24 inddrages i at organisere flere aktiviteter udenfor skoletiden.
 4. Elevernes digitale dannelse skal øges

Gennemførelse og evaluering med tidsplan og ansvarlig

Punkt 1:
Den årlige nationale evaluering af HF2-elevernes trivsel viser, at Horsens HF & VUC har en god trivsel sammenlignet med lignende skoler. Det er et mål at fastholde den gode trivsel. Dette evalueres i den nationale elevtrivselsundersøgelse i november 2023. Vicerektor Kasper Wettergren er ansvarlig for at gennemføre undersøgelsen og følge op på resultaterne.

Punkt 2:
I løbet af efteråret 2023 afholder ledelsen evalueringsmøder med alle 1.hf klasseteams med henblik på at afdække, på hvilke områder, der er behov for at sætte ind for at sikre, at 1.hf-erne er bedre klædt på til at gennemføre HF-uddannelsen. Der er tale om en kvalitativ evaluering. Resultaterne vil være en redigering af vejledningen til 1.hf klasseteams samt udarbejdelse af undervisningsmaterialer og fælles regler efter behov. Pædagogisk koordinator Tina Dunø er ansvarlig for at gennemføre evalueringsmøder og lave opfølgning herpå.

Punkt 3:
Med udgangspunkt i skolens kult-udvalg og med lærerstøtte vil der i skoleåret 2023/24 blive igangsat en række nye aktiviteter/tilbud til eleverne. Effekten af tilbuddene evalueres ved en samlet liste over tilbud med antal deltagende elever pr. gang. Pædagogisk koordinator Tina Dunø er ansvarlig for evalueringen og opfølgningen på evalueringen i kult-udvalget.

Punkt 4:
Skolens nuværende it-kompetenceplan skal gentænkes, og der skal udarbejdes undervisningsmoduler, som lærerne kan inddrage efter behov. Der afholdes evalueringsmøder med 1.hf klasseteam og it-vejlederne, hvor det afklares, hvilke justeringer, der er brug for og hvilke moduler, der skal udvikles. Det er et delmål, at der i april 2024 foreligger mindst 2 undervisningsmoduler.

Opfølgningsplan 2021-2022

Pga. Covid-situationen er det ikke lykkedes for bestyrelsen at afholde en strategidag. Strategidagen planlægges nu afviklet i efteråret 2022.

I forhold til gældende strategi fra sidste år er der følgende justeringer:

Interne relationer.

Mål: Med udgangspunkt i det faglige fællesskab at fastholde og skabe overskud, plads og tid til at fastholde det gode relations-arbejde, skolen er kendt for. At udnytte skolens størrelse til at fastholde og udvikle skolens studiemiljø med fokus både på faglighed og tryghed og til at sikre, at alle elever på skolen bliver set.

At fastholde og udbygge det tætte, tillidsfulde faglige samarbejde i faggrupperne.

Metoder: Arbejdet i faggrupperne skal fortsat prioriteres. Den sidste runde intern efteruddannelse i efteruddannelse af team- og mødeledere skal afvikles. Den sidste runde med udvikling af et tæt, udviklende og kontinuerligt teamsamarbejde blandt lærerne skal afvikles. .

Udsyn og fremsyn.

Mål: At fastholde og udbygge det gode eksterne samarbejde og den politisk interessevaretagelse. At nytænke og gentænke fagudbud, fagpakker etc. med henblik på at løbende at tilpasse uddannelser og tilbud til samfundets og elevernes behov. At have moderne og tidssvarende fysiske rammer for undervisningen.

Metoder: På baggrund af det faldende elevtal skal grundlaget for beslutningen om flytning til Campus genberegnes. Der arbejdes videre med det etablerede tilbud om en 3-årig tilrettelæggelse af hf for ordblinde. Der undersøges mulighed for at etablere et lignende tilbud for elever med dokumenterede psykiske diagnoser.

HF

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som hf-uddannelses-institution i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre hf-uddannelsen som et attraktivt uddannelsesvalg. At fastholde og udbygge samarbejdet med grundskoler, de kommunale ungdomsvejledere (UU), FGU og efterskoler.

Metoder: Grundskolekoordinatoren fortsætter det gode arbejde. Kult-udvalget fortsætter.

VUC

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som alment og forberedende voksenuddannelses-sted i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre almen uddannelse som attraktiv for unge og voksne på og på vej ind på arbejdsmarkedet. At fastholde og udbygge samarbejdet med jobcentre, sprogcentre, virksomheder, netværkslokomotivet og fastholde og udbygge VEU-samarbejdet både lokalt, regionalt og nationalt. At tilpasse udbud og organisering til det meget lille kursistgrundlag.

Metode: Rammer og undervisningsmaterialer gentænkes ift. en digitalisering, som kan understøtte en mere værkstedsbaseret undervisning, hvor en lærer kan undervise på flere faglige niveauer på samme tid.

 

Opfølgningsplan 2020-2021

Fra skolens strategi for perioden fra januar 2021 til juni 2022

Interne relationer.

Aktuelle udfordringer: Med faldende aktivitet og mindre økonomi og dermed flere elever pr. lærer, med en voksende fjernundervisningsflade og med en aktuel Covid-situation, der vanskeliggør de sociale møder, er indsatsområdet ikke blevet mindre vigtigt.

Strategisk mål: Med udgangspunkt i det faglige fællesskab at fastholde og skabe overskud, plads og tid til at fastholde det gode relations-arbejde, skolen er kendt for. At udnytte skolens størrelse til at fastholde og udvikle skolens studiemiljø med fokus både på faglighed og tryghed og til at sikre, at alle elever på skolen bliver set. At fastholde og udbygge det tætte, tillidsfulde faglige samarbejde i faggrupperne.

Metoder: Understøtte faggruppesamarbejdet. Kompetenceudvikling i forhold til mødeledelse. Gode rammer og kompetenceudvikling til at understøtte et tæt, udviklende og kontinuerligt teamsamarbejde blandt lærerne.

Ansvarlig: Skolens ledelse i samarbejde med skolens pædagogiske udvalg og pædagogisk koordinator.

Udsyn og fremsyn/flytning til Campus

Aktuelle udfordringer: Den bygning, skolen ejer er på sigt for lille til at rumme skolens uddannelsestilbud, og de lejede lokaler i Horsens Hus er for dyre at bibeholde. Lokalerne er utidssvarende, og der mangler fællesarealer, som kan understøtte arbejdet med de interne relationer. Det er vigtigt af hensyn til både synergi og synlighed, at skolen bliver en del af Campus-projektet.

Mål: At udvikle et byggeprogram til en ny skole, der kan understøtte arbejdet med de interne relationer og det eksterne samarbejde. At få godkendt et aktstykke i ministeriet. At være klar til at starte byggeri i efteråret 2022.

Metoder: Nedsætte et byggeudvalg. Forhandle med Casa. Samarbejde med lokale interessenter i forhold til salg og køb.

HF

Aktuelle udfordringer: Faldende aktivitet på fremmøde-undervisningen på HF enkeltfag. Manglende lokal og national bevidsthed om skolen som ungdomsuddannelsesinstitution i forhold til det 2-årige hf.

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som hf-uddannelses-institution i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre hf-uddannelsen som et attraktivt uddannelsesvalg. At fastholde og udbygge samarbejdet med grundskoler, de kommunale ungdomsvejledere (UU), FGU og efterskoler. At synliggøre skolens kompetencer i forhold til en mangfoldig elevgruppe. At sikre et godt studiemiljø for alle hf-elever.

Metoder: Skolens grundskolekoordinator i samarbejde med ledelse og kommunikationsmedarbejder fastholder og udbygger samarbejdet med grundskoler, 10-klasses center og efterskoler. Skolens Kult-udvalg arbejder fortsat med at vedligeholde og udvikle et attraktivt studiemiljø. Der etableres et udbygget studiemiljø i forbindelse med skolens eksisterende værksted, hvor fjern- og flexelever og elever på skolens HF Plus-pakke får bedre vilkår for faglig fordybelse. Etablering af tilbud til specifikke grupper af unge, f.eks. en hf for ordblinde. Øge kendskabet til de 1-årige pakker som en hurtig vej til en videregående uddannelse.  Synliggørelse af skolen som ungdomsuddannelse som en del af ny kommunikationsstrategi.

VUC

Aktuelle udfordringer: Faldende søgning til især AVU og FVU.

Mål: At fastholde og udbygge skolens position som alment og forberedende voksenuddannelses-sted i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre almen uddannelse som attraktiv og lettilgængeli for unge og voksne på og på vej ind på arbejdsmarkedet.  At sikre et bredt udbud af fag og en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. At fastholde og udbygge samarbejdet især med jobcentre, arbejdsløshedskasser, offentlige virksomheder, større private virksomheder og sprogcentre, sekundært med øvrige virksomheder.  På trods af økonomiske udfordringer at fastholde det nødvendige VEU-samarbejde både lokalt, regionalt og nationalt. At sikre et stærkt fagligt miljø i en mindre lærergruppe.

Metode: VUC-udvalget holder et konstant fokus på udvikling af skolens VUC-tilbud. Der udvikles i tæt samarbejde med jobcentre, sprogcentre og erhvervsskoler relevante tilbud for kommunens borgere som sikrer progression og fremtidsmuligheder for borgerne. Synliggørelse af skolens rolle som uddannelsestilbud for voksne på og i kanten af arbejdsmarkedet som en del af skolens kommunikationsstrategi. En gentænkning af undervisningens tilrettelæggelse og fagudbud.

 

Faglig evaluering af den enkelte elev

I den enkelte klasse og på det enkelte hold gennemføres løbende faglige evalueringer af både formativ og summativ karakter. Metoder til faglig evaluering vælges af den enkelte lærer i samarbejde med team og/eller faggruppe og baseres på anerkendte metoder til evaluering og feedback.

2 gange årligt giver læreren en mere formel tilbagemelding til den enkelte elev om elevens faglige standpunkt og aktivitet i timerne. Denne feedback skrives i elevens studiebog, og der følges op på evalueringen i klasseteams, hos studievejlederne og hos den enkelte lærer. Det er den enkelte lærers ansvar at gennemføre faglig evaluering.

 

Undervisningsevaluering

I den enkelte klasse og på det enkelte hold foretager læreren systematisk undervisningsevaluering sammen med eleverne i form af både større og mindre evalueringer. Læreren drøfter undervisningsevalueringerne med eleverne og foretager de justeringer/tilpasninger, som evalueringen giver anledning til. Læreren gør eleverne bekendt med, hvilke justeringer, evalueringen har givet anledning til.

Den enkelte lærer har ansvar for den løbende undervisningsevaluering og for efter behov at løfte resultater og relevante drøftelser ind i faggrupper, klasseteam, pædagogisk udvalg og/eller MUS med henblik både på egen og fælles læring og kompetenceudvikling.

 

 • Skolens elevtrivselsundersøgelser for AVU og HF-enkeltfag:
  Resultater fra undervisningsmiljøvurdering  blandt elever på skolens enkeltfagsafdelinger, både AVU og HF enkeltfag fra april 2022. Resultatet kan ses i den samlede rapport her: UMV enkeltfag forår 2022 (pdf)

Antal årslever på skolen

Årselever 2023


AVU: 50,1

FVU & OBU: 7,6

HFe: 134,4

HF2 & HF3: 243,7

Brobygning: 2,8

I alt: 438,6

Årselever 2022


AVU: 58,8

FVU & OBU: 2,6

HFe: 142,7

HF2 & HF3: 202,3

Brobygning: 2,7

I alt: 409,1

Årselever 2021


AVU: 100,6

FVU & OBU: 7,2

HFe: 156,3

HF2 & HF3: 181

Brobygning: 4,8

I alt: 450,5

Årselever 2020


AVU: 128

FVU: 15

OBU: 4

HFe: 190

HF2: 169