Alle faste stillinger annonceres offentligt på skolens hjemmeside, jobnet.dk samt evt. i andre relevante medier/aviser.

Uopfordrede ansøgninger vil kun kunne komme i betragtning til kortvarige tidsbegrænsede stillinger.
Søger du uopfordret hos os, skal du sende din ansøgning pr. mail til post@horsenshfogvuc.dk

Uddannelseschef

Vi søger en ny uddannelseschef, der er motiveret for at lede en uddannelse med en mangfoldig gruppe af elever med henblik på at give dem de nødvendige kompetencer og evner til at komme videre i deres liv.
Uddannelseschefen kommer til at indgå i skolens ledelsesteam sammen med rektor og vicerektor, som har ansvar for HF. Uddannelseschefen refererer til rektor og indgår i et ledelsesteam, hvor alle stemmer tæller ligeligt i diskussioner på formelle såvel som uformelle ledelsesmø-der. Uddannelseschefens primære opgave bliver at optimere og udvikle uddannelsestilbuddene i VUC-afdelingen. Endvidere får uddannelseschefen en central opgave med skolens IT og pædago-gik på tværs af HF- og VUC-afdelingen.

VUC-afdelingen

AVU-opgaven er blevet reduceret med udspaltningen af de unge under 25 år til FGU, og en af de første vigtige arbejdsopgaver for den kommende uddannelseschef bliver derfor at gentænke AVU-området for at fastholde det gode tilbud under de ændrede betingelser. Dette kan f.eks. indebære nye organisationsformer såsom værkstedsundervisning og blended learning. På ordblindeområdet har skolen i dag en stærk lokal position, og skolens planer om at flytte i nye bygninger på byens centralt placerede Campus-område sammen med en række andre uddannelsesinstitutioner vil under-støtte dette arbejde yderligere. Aktiviteten på FVU-området er vigende, og området skal ligesom AVU-området gentænkes og omorganiseres. FVU er det uddannelsesområde, hvor skolen er mest konkurrenceudsat. Efteruddannelsesaktiviteterne hos virksomheder er en vigtig men vanskelig op-gave, og det bliver derfor vigtigt for den nye uddannelseschef at samarbejde med jobcentre, ar-bejdsløshedskasser og andre interessenter i forhold til VEU.
I ledelsen af VUC-afdelingen understøttes den kommende uddannelseschef af et planlægger-team, en OBU/FVU-konsulent og tre VUC-vejledere.

IT og Pædagogik

Uddannelseschefens ansvar i forhold til IT og pædagogik bliver i første omgang at samarbejde med og lede en række af skolens dygtige og visionære lærere. Der bliver allerede arbejdet dedikeret med forskellige aspekter af opgaven, men skolen vil gerne sætte yderligere fokus på faglig sparring og prioritere ledelsesopbakningen til området. I tæt samarbejde med den øvrige ledelse vil det der-for på sigt være uddannelseschefens opgave at lave mere langsigtede strategier for området og skabe mere fælles retning uden at fratage lærerne motivation eller selvstændighed.
Uddannelseschefen vil i arbejdet med IT og pædagogik blive understøttet af en fjernundervisnings-koordinator, en pædagogisk koordinator og IT-vejledere.

Profilen

Uddannelseschefen skal trives med et arbejdsmiljø præget af konstruktiv dialog, transparente ar-bejdsprocesser og kollegial hjælpsomhed på tværs af stillinger og afdelinger. Det er gennemgåen-de kulturtræk på skolen og vurderes afgørende for at kunne lykkes med at udføre skolens vigtige og meningsfulde samfundsopgave.

Vi forventer, at du har følgende erfaringer og færdigheder:

• Bredt kendskab til og indsigt især på VUC-området, men også HF
• Erfaring med og interesse for pædagogisk digitalisering af undervisning
• Undervisningserfaring med skolens målgruppe
• Relevant uddannelsesmæssig baggrund
• Erfaring med ledelse
• Gode relationelle og kommunikative færdigheder – skrift og tale
• Strategisk tæft – gerne erfaring med strategi- og udviklingsprocesser
• Erfaring med drifts- og økonomistyring

Læs mere i den uddybede job- og kravprofil her (pdf)

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved Jesper Lund på 4045 3435 eller på mail jesper.lund@mercuriurval.com eller rektor Dinna Balling på 6089 8020.

Såfremt du ønsker at søge stillingen, kan du uploade ansøgning og CV via Mercuri Urvals hjemmeside her (åbner i nyt vindue) (reference¬nummer: DK-07870).
Ansøgningsfristen udløber den 4.december 2020 kl. 12.00.
Første samtalerunde forventes afholdt den 9. december og anden samtalerunde den 17. december 2020.

Om skolen

Horsens HF & VUC rummer en VUC-afdeling bestående af almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblinde-undervisning (OBU). Både FVU og OBU udbydes til voksne i beskæftigelse (VEU). Derudover rummer skolen en HF-afdeling bestående af en toårig HF, herunder en HF for ordblinde og HF-enkeltfag, herunder HF-fjernundervisning.