Værdigrundlag

Medarbejdere og elever stræber efter at være ambitiøse, anerkendende og ansvarlige.

Ambitiøse.

Når vi er ambitiøse både på egne og andres vegne, betyder det, at vi er engagerede, at vi yder en målrettet arbejdsindsats, og at vi hele tiden bliver klogere.

Anerkendende.

Når vi er anerkendende, betyder det, at vi vægter samarbejde og dialog højt, at vi med respekt for hinanden kan være konstruktivt uenige, og at vi værdsætter hinanden.

Ansvarlige.

Når vi er ansvarlige, betyder det, at vi passer på os selv, hinanden og vores skole, og at vi varetager vores forskellige opgaver med omhu.

Formål og vision

Vores formål

Uddannelse og dannelse er et vigtigt grundlag for at skabe sig et godt liv. Horsens HF & VUC skal bidrage til, at alle unge og voksne får mulighed for at uddanne sig og udvikle deres potentialer. Det er væsentligt, at det lykkes, både for den enkelte og for det demokratiske samfund.

Vores vision er…

 • At have et mangfoldigt, udfordrende og trygt læringsmiljø.
 • At have et udviklende og berigende samarbejde både internt og eksternt.
 • At være en synlig og central del af uddannelsesbilledet  både lokalt og regionalt.

Strategiske indsatsområder januar 2021 – juni 2022

Interne relationer

Aktuelle udfordringer:

Med faldende aktivitet og mindre økonomi og dermed flere elever pr. lærer, med en voksende fjernundervisningsflade og med en aktuel Covid-situation, der vanskeliggør de sociale møder, er indsatsområdet ikke blevet mindre vigtigt.
Strategisk mål: Med udgangspunkt i det faglige fællesskab at fastholde og skabe overskud, plads og tid til at fastholde det gode relations-arbejde, skolen er kendt for. At udnytte skolens størrelse til at fastholde og udvikle skolens studiemiljø med fokus både på faglighed og tryghed og til at sikre, at alle elever på skolen bliver set. At fastholde og udbygge det tætte, tillidsfulde faglige samarbejde i faggrupperne.

Metoder:

Understøtte faggruppesamarbejdet. Kompetenceudvikling i forhold til mødeledelse. Gode rammer og kompetenceudvikling til at understøtte et tæt, udviklende og kontinuerligt teamsamarbejde blandt lærerne.

Ansvarlig:

Skolens ledelse i samarbejde med skolens pædagogiske udvalg og pædagogisk koordinator.

 

Udsyn og fremsyn/flytning til Campus

Aktuelle udfordringer:

Den bygning, skolen ejer er på sigt for lille til at rumme skolens uddannelsestilbud, og de lejede lokaler i Horsens Hus er for dyre at bibeholde. Lokalerne er utidssvarende, og der mangler fællesarealer, som kan understøtte arbejdet med de interne relationer. Det er vigtigt af hensyn til både synergi og synlighed, at skolen bliver en del af Campus-projektet.

Mål:

At udvikle et byggeprogram til en ny skole, der kan understøtte arbejdet med de interne relationer og det eksterne samarbejde. At få godkendt et aktstykke i ministeriet. At være klar til at starte byggeri i efteråret 2022.

Metoder:

Nedsætte et byggeudvalg. Forhandle med Casa. Samarbejde med lokale interessenter i forhold til salg og køb.

 

HF

Aktuelle udfordringer:

Faldende aktivitet på fremmøde-undervisningen på HF enkeltfag. Manglende lokal og national bevidsthed om skolen som ungdomsuddannelsesinstitution i forhold til det 2-årige hf.

Mål:

At fastholde og udbygge skolens position som hf-uddannelses-institution i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre hf-uddannelsen som et attraktivt uddannelsesvalg. At fastholde og udbygge samarbejdet med grundskoler, de kommunale ungdomsvejledere (UU), FGU og efterskoler. At synliggøre skolens kompetencer i forhold til en mangfoldig elevgruppe. At sikre et godt studiemiljø for alle hf-elever.

Metoder:

Skolens grundskolekoordinator i samarbejde med ledelse og kommunikationsmedarbejder fastholder og udbygger samarbejdet med grundskoler, 10-klasses center og efterskoler. Skolens Kult-udvalg arbejder fortsat med at vedligeholde og udvikle et attraktivt studiemiljø. Der etableres et udbygget studiemiljø i forbindelse med skolens eksisterende værksted, hvor fjern- og flexelever og elever på skolens HF Overbygning (SOF) får bedre vilkår for faglig fordybelse. Etablering af tilbud til specifikke grupper af unge, f.eks. en hf for ordblinde. Øge kendskabet til de 1-årige pakker som en hurtig vej til en videregående uddannelse.  Synliggørelse af skolen som ungdomsuddannelse som en del af ny kommunikationsstrategi.

 

VUC

Aktuelle udfordringer:

Faldende søgning til især AVU og FVU.

Mål:

At fastholde og udbygge skolens position som alment og forberedende voksenuddannelses-sted i Horsens, Hedensted og omegn. At synliggøre almen uddannelse som attraktiv og lettilgængelig for unge og voksne på og på vej ind på arbejdsmarkedet.  At sikre et bredt udbud af fag og en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. At fastholde og udbygge samarbejdet især med jobcentre, arbejdsløshedskasser, offentlige virksomheder, større private virksomheder og sprogcentre, sekundært med øvrige virksomheder.  På trods af økonomiske udfordringer at fastholde det nødvendige VEU-samarbejde både lokalt, regionalt og nationalt. At sikre et stærkt fagligt miljø i en mindre lærergruppe.

Metode:

VUC-udvalget holder et konstant fokus på udvikling af skolens VUC-tilbud. Der udvikles i tæt samarbejde med jobcentre, sprogcentre og erhvervsskoler relevante tilbud for kommunens borgere som sikrer progression og fremtidsmuligheder for borgerne. Synliggørelse af skolens rolle som uddannelsestilbud for voksne på og i kanten af arbejdsmarkedet som en del af skolens kommunikationsstrategi. En gentænkning af undervisningens tilrettelæggelse og fagudbud.

 

Afrapportering af arbejde med strategien

Marts 2021:

 • Afrapportering og drøftelse af skolens kommunikationsstrategi
 • Vedtagelse af finansiel strategi (hvis bekendtgørelse er kommet, ellers udskydes til første bestyrelsesmøde efter den er kommet)
 • Campus
 • Brobygning og introkurser i en Covid-tid.

Juni 2021:

 • Fremlæggelse af ny kommunikationsstrategi
 • Campus
 • Drøftelse af skolens hf-tilbud

September 2021:

 • Drøftelse af skolens VUC-tilbud
 • Campus

December 2021:

 • Drøftelse af proces for udarbejdelse af strategi gældende fra august 2022

Marts 2022:

 • Fremlæggelse af skolens arbejde med interne relationer
 • Campus