1. Målgruppe

På Horsens HF & VUC kan whistleblowerordningen benyttes af alle medarbejdere, der arbejder på skolen.

Whistleblowerordningen er et supplement til de eksisterende muligheder for at tale med en leder, personaleadministrationen, arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten, hvis man oplever alvorlige kritisable forhold på Horsens HF & VUC. Ordningen skal øge de ansattes mulighed for at ytre sig om kritisable forhold uden at frygte negative ansættelsesretlige konsekvenser, og ordningen skal beskytte ansatte som anvender ordningen.

Whistlebloweren er sikret fortrolighed og beskyttet mod negative ansættelsesretlige konsekvenser, repressalier eller andre sanktioner som følge af en indberetning, som er afgivet i god tro.

 

2. It-system

Indberetningerne til whistleblowerordningen sker gennem et it-system, der er placeret hos IT-Center Fyn. It-systemet er baseret på en IT-løsning fra Whistleblower Software. Det er kun den til skolen tilknyttede jurist og sagsbehandler hos IT-Center Fyn samt skolens Whistleblowerenhed bestående af arbejdsmiljørepræsentanter Betina Kristensen og Flemming Fischer samt rektor Dinna Balling på Horsens HF & VUC, der har adgang til it-systemet og indberetningerne. Whistlebloweren sikres fortrolighed ved brug af systemet og Whistleblowerenheden har en særlig streng tavshedspligt.

 

4. Beskyttelse af whistlebloweren

4.1 Identitet

Whistleblowerenheden behandler vedkommendes identitet med fortrolighed.

4.2 Repressalier

Horsens HF & VUC’s ansatte skal kunne benytte whistleblowerordningen uden at frygte for ansættelsesretlige konsekvenser eller andre sanktioner som følge af en indberetning, som er afgivet i god tro. Samtidig kan en whistleblower ikke ved at benytte whistleblowerordningen unddrage sig eventuelle sanktioner for alvorlige eller strafbare forhold, som en undersøgelse måtte vise, at whistlebloweren selv måtte have forårsaget. Oplever en whistleblower repressalier som følge af at have benyttet ordningen, kan vedkommende henvende sig til Horsens HF & VUC’s rektor direkte eller gennem whistleblowerordningen, alternativt kan vedkommende henvende sig til bestyrelsesformanden. Hvis Whistleblowerenheden på anden vis bliver bekendt med, at en ansat kan være blevet udsat for repressalier som følge af at have benyttet ordningen, igangsætter Whistleblowerenheden undersøgelse heraf. Også i en sådan situation vil rektor inddrages gennem Whistleblowerenheden, alternativt vil bestyrelsesformanden inddrages. Har en ansat oplevet uberettigede ansættelsesretlige sanktioner som følge af at have indgivet en indberetning, kan den ansatte tilkendes erstatning, godtgørelse eller økonomisk kompensation efter de til enhver tid gældende regler.

 

5. Rettigheder for indberettede og whistleblowere

5.1 Rettigheder i forhold til forvaltningslovens regler m.v.

Whistleblowerenheden tager stilling til, i hvilket omfang whistlebloweren skal orienteres om eller inddrages i sagsbehandlingen. Både whistlebloweren og den indberettede vil som udgangspunkt modtage en orientering/underretning, når sagen er afsluttet. Orienteringen/underretning kan være begrænset af regler om tavshedspligt m.v. En indberetning til whistleblowerordningen vil ikke i sig selv medføre, at whistlebloweren bliver part i sagen, som indberetningen vedrører. De almindelige partsrettigheder i forvaltningsloven (f.eks. partshøring, begrundelse, partsaktindsigt og mulig klageadgang) gælder ikke af hensyn til den strenge tavshedspligt i lov om beskyttelse af whistleblowere. Der kan dog være tilfælde, hvor en whistleblower har partsstatus i en sag, som indberetningen omhandler eller giver anledning til.

5.2 Behandling af personoplysninger/GDPR

Indberetninger der modtages gennem whistleblowerordningen vil kunne omfatte personoplysninger. Dette indebærer, at ordningens opbygning og administration skal leve op til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Afhængig af de indberettede oplysninger kan behandlingen af personoplysningerne endvidere være omfattet af reglerne i retshåndhævelsesloven. Dette vil være tilfældet, hvis de indberettede oplysninger videresendes til politiet, hvorefter der indledes en efterforskning af strafbare handlinger. Hvis behandlingen af personoplysningerne er omfattet af retshåndhævelseslovens regler, vil databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven ikke finde anvendelse. Flere rettigheder i forbindelse med persondatareglerne er begrænset som følge af den særlige tavshedspligt i lov om beskyttelse af whistleblowere. Horsens HF & VUC’s behandling af personoplysninger kan ses her

5.3 Oplysningspligt

En indberettet person skal normalt hurtigst muligt efter en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante oplysninger er sikret, have besked om, at der behandles oplysninger om vedkommende, hvem der er dataansvarlig, om formålet med behandlingen, retsgrundlaget for behandlingen, samt om eventuelle modtagere af oplysningerne. Skolen vil som følge af den særlige tavshedspligt i lov om beskyttelse af whistleblowere kunne undlade at opfylde oplysningspligten af hensyn til beskyttelse af whistleblowerens identitet.

5.4 Indsigtsret

En indberettet person kan normalt bede om at få at vide, hvilke oplysninger om vedkommende selv som en myndighed behandler. Ud over retten til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om vedkommende, vil den indberettede normalt også have krav på at få meddelt en række oplysninger om behandlingen (hvem der er dataansvarlig, formålet med behandlingen, retsgrundlaget m.v.). Skolen vil som følge af den særlige tavshedspligt kunne undlade at opfylde indsigtsretten efter databeskyttelsesloven.

En anmodning om indsigt fra en registeret kan desuden afvises, hvis imødekommelsen vil krænke andres rettigheder, herunder andre involverede parters fortrolighed.

5.5 Berigtigelse, sletning og begrænsning

En indberettet person kan gøre indsigelse mod Horsens HF & VUCs behandling af oplysninger om pågældende og anmode om, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget, eller at behandlingen af oplysningerne bliver begrænset.

 

6. Uafhængighed

Skolen er tilknyttet en jurist fra IT-Center Fyn, som foretager den indledende screening af en sag, inden den overdrages til Whistleblowerenheden, der består af skolens arbejdsmiljørepræsentanter samt skolens rektor. Vurderes det i denne indledende screening, at der er medlemmer af Whistleblowerenheden, der er inhabile i sagen, vil disse ikke blive inddraget i den efterfølgende behandling. Whistleblowerenheden visiterer sagen og drøfter den efterfølgende i samarbejde med den/de udvalgte medarbejder(e) på skolen. Hvis en indberetning omhandler rektor, orienteres bestyrelsesformanden endvidere om indberetningen.
Indberetningerne behandles adskilt fra andre personalesager m.v.

 

7. Afrapportering

Whistleblowerenheden fører en fortegnelse over antal indberetninger til whistleblowerordningen, herunder oplysninger om sagernes behandling og udfald. Whistleblowerenheden skal afrapportere om indberetninger til bestyrelsen. Derudover vil rektor orientere samarbejdsudvalget på Horsens HF & VUC om antallet af skolens sager fordelt på status eller udfald. Afrapporteringer til bestyrelsen samt frekvenser herfor kan justeres på baggrund af omfanget af indberetninger, men skal ske mindst halvårligt. I forbindelse med indkomne sager, vil orientering af samarbejdsudvalget ske på næstkommende møde.

 

8. Aktindsigt og videregivelse

Behandling af anmodninger om aktindsigt i sager omfattet af whistleblowerordningen kan være begrænset af hensyn til den strenge tavshedspligt i lov om beskyttelse af whistleblowere. Der er efter gældende regler ikke adgang til at få aktindsigt i navnet på den person, der har indgivet oplysningerne. Kun i særlige tilfælde f.eks. hvis whistlebloweren har givet udtrykkeligt samtykke.

Der vil kun kunne ske videregivelse af oplysninger om whistleblowerens identitet, uden whistleblowerens udtrykkelige samtykke, til anden offentlig myndighed, når videregivelsen sker for at imødegå indberettede overtrædelser eller for at sikre berørte personers ret til et forsvar.

 

9. Procedure

Nedenfor beskrives proceduren for en indberetning gennem it-systemet til whistleblowerordningen på Horsens HF & VUC

9.1 Indberetning

Whistlebloweren har adgang til whistleblowerordningen via dette link  (åbner i nyt vindue)

Derefter kan whistlebloweren afgive sine oplysninger i et skema. Whistlebloweren afgiver sine identitetsoplysninger i fortrolighed. Whistleblowerenheden kan kommunikere med vedkommende gennem whistleblower it-systemet.

9.2 Modtagelse

It-systemet sender automatisk en mail til skolens jurist hos IT-Center Fyn, som adviseres om, at der ligger en indberetning i systemet. Inden for højst 7 arbejdsdage bekræftes modtagelse af indberetningen over for whistlebloweren. Samtidig eller i forlængelse heraf retter Whistleblowerenheden ved behov for yderligere oplysninger henvendelse til whistlebloweren. Det kan ske gennem whistleblower it-systemet.

9.3 Journalisering

Skolen jurist hos IT-Center Fyns opretter en sag i whistleblower it-systemet. Sagen tildeles en indblikskode, så kun Whistleblowerenheden kan se sagen. Sagen opretholdes sideløbende under sagens behandling i whistleblower it-systemet af hensyn til at kunne kommunikere med whistlebloweren.

9.4 Indledende sagsbehandling

Det vurderes indledningsvist via en screening, om indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen, og om der er grundlag for en egentlig sagsbehandling. Denne screening varetages af IT-center Fyns jurist. Whistleblowerenheden kan under hele sagens behandling have behov for at stille opklarende spørgsmål til whistlebloweren for at kunne behandle sagen videre på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Whistleblowerenheden har som udgangspunkt metodefrihed i forhold til oplysning af sagen, idet det vil bero på en konkret vurdering af hver enkelt oplysning, hvordan oplysningerne håndteres bedst muligt. Whistleblowerenheden bidrager med forslag/anbefalinger til, hvordan sagen bør behandles videre, fx hvis der skal ske politianmeldelse. Bestyrelsesformanden vil blive inddraget hvis rektor er inhabil.

9.5 Afvisning

Modtages der indberetninger, der falder uden for ordningens anvendelsesområde, afvises sagen, og Whistleblowerenheden vil – afhængigt af indberetningens indhold og karakter – vejlede whistlebloweren om andre muligheder for opfølgning. Vejledningen kan eksempelvis bestå i, at whistlebloweren opfordres til at rette henvendelse til en tillidsrepræsentant, rektor eller en anden leder, hvis det forhold, der indberettes om, ikke er omfattet af ordningen, og en konkret vurdering tilsiger, at tillidsrepræsentanten, rektor eller lederen kan bidrage til at bringe forholdet videre i den rette ramme. Derefter registreres dette på sagen i sagsbehandlingssystemet. Sagen lukkes og slettes i whistleblowerordningens it-system i overensstemmelse med slettepolitikken og vil alene fremgår i statistisk materiale.

9.6 Henlæggelse

Hvis oplysningerne i indberetningen angår forhold, der ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan ske opfølgning, f.eks. hvis problemet ikke kan identificeres, og det ikke er muligt at indhente nærmere oplysninger fra whistlebloweren, f.eks. hvis whistlebloweren ikke besvarer Whistleblowerenhedens opfølgende spørgsmål, henlægger Whistleblowerenheden sagen uden videre sagsskridt. Whistleblowerenheden vil i så fald underrette whistlebloweren herom gennem it-systemet. Whistleblowerenheden udarbejder desuden et notat om baggrunden for beslutningen om at henlægge sagen. Sagen lukkes og slettes i whistleblowerordningens it-system i overensstemmelse med slettepolitikken.

9.7 Videre behandling

Hvis oplysningerne angår et forhold, der falder inden for ordningen, skal forholdet undersøges nærmere. Whistleblowerenheden foretager i relevant omfang indledende oplysningsskridt i sagen og afdækker herunder, hvilket område på Horsens HF & VUC, indberetningen angår. Hvis indberetningen vedrører rektor, er det bestyrelsesformanden for Horsens HF & VUC, der orienteres om indberetningen.  Whistleblowerenheden orienterer whistlebloweren om videregivelse af sagen til videre behandling og varetager eventuelle behov for supplerende kommunikation mellem skolen og whistlebloweren gennem whistleblower it-systemet. Reglerne om tavshedspligt kan have betydning for, hvilke oplysninger Whistleblowerenheden kan give til whistlebloweren.

De særligt udvalgte medarbejdere på skolen, som indgår i Whistleblowerenheden, bistår med at sagen undersøges nærmere i sparring med IT Center Fyns Jurist.

Hvis indberetningen viser sig at være velbegrundet, er der forskellige reaktionsmuligheder som rektor på baggrund af enhedens sagsbehandling og redegørelse kan beslutte at iværksætte:

  • Hvis der er tale om overtrædelse af straffelovningen, kan forholdet blive anmeldt til myndigheder og politiet.
  • Vedrører sagen alvorlige fejl og forsømmelser begået af en ansat på skolen, kan det medføre ansættelsesretlige reaktioner, herunder disciplinære sanktioner f.eks. advarsel eller afskedigelse.
  • Vedrører sagen alvorlige fejl eller forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan det medføre kontraktsretlige konsekvenser for samarbejdspartneren, f.eks. kontraktophævelse.

Hvis indberetningen vurderes ikke at være velbegrundet, henlægger enheden sagen, hvorefter både whistlebloweren og en eventuelt indberettet får besked, medmindre reglerne om tavshedspligt forhindrer dette.

Når sagen er endeligt afsluttet, orienterer Whistleblowerenheden whistlebloweren herom, med mindre det er i strid med tavshedspligten, og sagen lukkes og slettes i whistleblowerordningens it-system i medfør af slettepolitikken, og vil fremgå i anonymiseret form i opgørelser over antal sager, afrapporteringer m.v.