Formålet med studie- og ordensreglerne

Studie- og ordensreglerne har til formål at sikre et godt undervisnings- og læringsmiljø på Horsens HF & VUC og at bidrage til at fremme elevernes læring, studieaktivitet og gennemførelse.

Formålet med reglerne er, at rammer og forventninger er klare og kendte for alle, så den enkelte bedst muligt kan bidrage til sit eget og fællesskabets bedste, tage ansvar og trives.

Studie- og ordensreglerne har desuden til formål at sikre gennemsigtighed i, hvornår og hvordan skolen iværksætter sanktioner over for elever, der ikke overholder reglerne.

Studie- og ordensreglerne understøtter og tager udgangspunkt i skolens værdier om, at vi skal stræbe efter at være anerkendende, ambitiøse og ansvarlige.

Reglerne gælder alle elever, som er indskrevet på skolen og gælder både på skolen (i undervisningen, til møder, ved sociale arrangementer m.v.), på ekskursioner, studieture og lign. og i særlige tilfælde i fritiden.

Reglerne er opdelt i 1) ordensregler og 2) studieregler.

Orienteringsprocedure og kommunikationsplatforme

 • Eleverne orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med opstart. Eleverne har herefter pligt til selv at holde sig orienterede om reglerne. Reglerne er tilgængelige på skolens hjemmeside.
 • Eleverne har pligt til selv at holde sig orienterede om forhold, der vedrører undervisningen og aktiviteter på skolen inkl. f.eks. skema, eksamen og tilmeldingsfrister på Intra og i Ludus.
 • Skolen anvender elektronisk post og eleverne har pligt til at holde sig orienterede om post fra skolen i deres e-boks og skolemail.

Ordensregler

Skolen bygger på et demokratisk menneskesyn. Tolerance over for elevernes og de ansattes forskellighed, integritet og personlighed, respekt for de ansattes arbejde og faglighed, og interesse for skolens helhed er nødvendige betingelser for et frugtbart studie- og arbejdsmiljø.

Horsens HF & VUC forventer derfor:

 • At eleverne ud fra kendte almindelige normer for adfærd, kommunikation og samvær bidrager til at styrke og fremme skolen som et sted for kvalificeret undervisning, uddannelse, dannelse og demokrati.
 • At eleverne overholder de regler, der fastsættes og kommunikeres af skolens medarbejdere.

Det betyder f.eks.

 • at mobning, beskyldninger, bagtalelser, trusler, racistiske ytringer, nedsættende og forhånende sprog og chikane i nogen form rettet mod medkursister eller medarbejdere ikke vil blive tolereret.
 • at det ikke er tilladt at optage lyd, billeder eller film i undervisningssituationen uden lærerens tilladelse. Det er tilladt at lydoptage egen eksamen, når eksaminator og censor er orienteret.
 • at det ikke er tilladt ved videresendelse/uploading af tekst, lyd, billeder eller film at krænke andre, bruge andres materiale uden tilladelse eller videregive andres personlige oplysninger hverken i skoletiden eller i fritiden i det omfang at det har indflydelse på undervisningsmiljøet.
 • at skolens rygeregler overholdes. Der må udelukkende ryges på det markerede område uden for kantinen, hvor der også er et rygeskur. Alle andre steder er rygning ikke tilladt. Rygereglerne gælder alle former for tobak og e-cigaretter.
 • at adfærd, som er til gene for andre, for undervisningen og for skolen som arbejdsplads ikke accepteres.
 • at indtagelse af alkohol eller stoffer eller at møde frem i beruset eller påvirket tilstand ikke er tilladt*.
 • at ulovligheder som f.eks. vold, hærværk, tyveri, besiddelse af våben og stoffer** mv. i det hele taget ikke tolereres.

*Frivillige tests for alkohol og andre rusmidler kan forekomme.
**Hundepatruljeringer kan forekomme.

Konsekvenser ved overtrædelse af ordensreglerne

Det er op til rektor at iværksætte de nødvendige sanktioner i tilfælde af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler jf. bekendtgørelsen.

Tilrettevisning og skriftlig advarsel:

Elever, der ifølge medarbejdere eller medkursister forstyrrer undervisningen og/eller i øvrigt udviser en adfærd, der er i strid med de almindelige regler og ikke følger medarbejdernes anvisninger, indkaldes til en samtale med rektor og får en tilrettevisning med påbud om, at adfærden skal ændres på afgørende vis. Tilrettevisningen registreres i Ludus.

Hvis adfærden ikke ændres, modtager eleven en skriftlig advarsel som registreres i Ludus.

Er eleven under 18 år orienteres elevens forældrene om den skriftlige advarsel.

Skriftlige advarsler bortfalder efter 1 år.

Øvrige sanktionsmuligheder:

Rektor kan desuden iværksætte flg. sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler:

 • Midlertidig hjemsendelse f.eks. mens en sag undersøges nærmere bl.a. i forhold til den almindelige retsbevidsthed eller når det vurderes nødvendigt af hensyn til skolens øvrige elever og/eller medarbejdere.
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 • Tilbageholdelse af elevens private genstande herunder mobiltelefoner og lign.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.
 • Overflytning til en anden institution efter forudgående aftale med den modtagne institution.
 • Bortvisning og udmeldelse fra skolen.

Ved ulovligheder vurderer rektor om overtrædelsen skal politianmeldes.

Fravær som skyldes midlertidig hjemsendelse, udelukkelse eller bortvisning registreres altid som fravær og kan få SU-mæssige konsekvenser.

Er eleven under 18 år orienteres elevens forældrene om sanktionen.

Videoovervågning

Der er opsat videokameraer på skolen og ved indgangene. Optagelser fra videoovervågningen kan anvendes som dokumentation for overtrædelse af skolens ordensregler m.v. Videomateriale opbevares i 30 dage, hvorefter det slettes.

Studieregler

Studiereglerne skal støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen og bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø.

Horsens HF & VUC forventer derfor:

 • At eleverne møder stabilt og er velforberedte til undervisningen.
 • At eleverne deltager aktivt i undervisningen, evalueringer, fællesarrangementer, ekskursioner og studieture.
 • At eleverne overholder interne aftaler om frister f.eks. vedrørende skriftlige arbejder, forsøg, og lign.
 • At eleverne medbringer computer til undervisningen og sætter sig ind i brugen af Intra og Ludus.
 • At eleverne bruger mobiltelefoner, tablets og computere hensigtsmæssigt og efter lærerens anvisninger i undervisningstiden.
 • At eleverne behandler lånte bøger og andet materiale forsvarligt, samt tilbagelever dette inden for gældende frist.
 • At eleverne følger anvisningerne for hensigtsmæssig påklædning fx idrætstøj, kitler i naturfag m.m. Tildækket ansigt accepteres ikke.
 • At eleverne ikke snyder eller tilskynder til snyd med aflevering af opgaver og f.eks. skriver af eller lader andre skrive hele eller dele af opgaver eleverne afleverer som deres egne.

Eleverne har pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Særlige forhold giver faglæreren mulighed for at dispensere, og faglæreren fastlægger, hvornår en besvarelse opfylder kravet til en godkendelse. Du kan klage over en faglærers afgørelse til ledelsen.

Fravær – uanset årsagen – registreres elektronisk i Ludus, som til ethvert tidspunkt er tilgængeligt for eleverne og skolens fraværsinspektorer. Fraværsinspektor kan ligeledes indhente supplerende oplysninger om elevers studieaktivitet hos faglærerne.

Eleverne har pligt til at kontrollere forsømmelserne mindst en gang om ugen. Såfremt der ikke gøres indsigelse, anses registreringen for at være retvisende. Hvis der ikke er enighed om de registrerede forsømmelser, skal den pågældende lærer kontaktes med det samme. Eleverne har en uges indsigelsesfrist og alle indsigelser skal foretages elektronisk direkte til læreren. I tilfælde af fejl retter læreren i Ludus.

Horsens HF & VUC kan forlange at få en lægeerklæring som dokumentation for langvarigt eller hyppigt fravær eller ved handicap eller funktionsnedsættelse som giver anledning til fritagelse for aktiv deltagelse i dele af undervisningen.

Ved sygdom i forbindelse med eksamen, skal eleven ligeledes aflevere en lægeerklæring senest 2 hverdage efter eksamensdagen.

Eleven skal selv betale for lægeerklæringer.

Konsekvenser ved overtrædelse af studiereglerne

Der er mødepligt til undervisningen og de tilknyttede aktiviteter.

Horsens HF & VUC har pligt til at indberette, om eleverne deltager aktivt. Ved utilstrækkelig aktivitet bortfalder retten til uddannelsesstøtte og til at fortsætte på skolen. Ved langvarig sygdom eller særlige private forhold kan retten dog bevares, men kun hvis det skønnes, at eleven inden for rimelig tid vil kunne gennemføre studiet.

Flg. indgår i vurderingen af tilfredsstillende studieaktivitet:

 • Manglende aktiv deltagelse i undervisningen
 • Manglende aflevering af opgaver, som indgår i undervisningen
 • Udeblivelse fra eksamen
 • Manglende overholdelse af frameldingsfrister
 • Hvis en elev til en mundtlig eksamen trækker spørgsmål, men ikke vil eksamineres

Hvis en elevs fravær vurderes at være for højt i en given periode indkaldes eleven til samtale hos en af skolens fraværsinspektorer/studievejleder. Her mødes eleven med skærpede krav til studieaktivitet og opfølgning herpå. Skærpede krav kan videreføres fra et skoleår til det næste.

Eleven kan indhente oplysninger om sit studieforløb hos studievejlederen forud for samtalen.

Overholdes reglerne for studieaktivitet og/eller mødepligt fortsat ikke eller reagerer eleven ikke på indkaldelser fra fraværsinspektor kan SU stoppes uden varsel, og eleven kan blive udmeldt af holdene. Eleven kan ansøge skolen om at få genoptaget sin SU. Fraværsinspektor skal give ansøgningen en påtegnelse om, hvorvidt kravene til studieaktivitet er opfyldt.

Elever kan fortabe retten til at gå til eksamen eller rykke op jf. bekendtgørelsen.

Overholdelse af reglerne er en betingelse for at modtage uddannelsesstøtte, støtte fra jobcenter/kommune og/eller få uddannelseskort/ungdomskort.

Ved overtrædelse af reglerne for snyd gælder sanktionerne for overtrædelse af skolens ordensregler. En advarsel for snyd, tilskyndelse til snyd eller anden uretmæssig adfærd bortfalder ikke/forældes ikke og tidligere overtrædelser indgår i rektors sanktionering.

Snyd i forbindelse med prøver og eksaminer sanktioneres efter eksamensbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Du – og dine forældre, hvis du er under 18 år – har ret til en partshøring i forbindelse med afgørelser vedr. advarsler og bortvisninger.

Du – og dine forældre, hvis du er under 18 år – kan klage over rektors afgørelse. Skolen har pligt til at orientere eleven om klageproceduren.

Klagen indgives senest 10 dage efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over – i nogle tilfælde som f.eks. ved snyd er fristen dog 5 dage. Klagens sendes til skolen som behandler den efter gældende regler.

Klageinstansen er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Evt. ændring af afgørelsen kan først ske efter svar fra Styrelsen.

For klager vedr. eksamen gælder eksamensbekendtgørelsen og klager behandles derefter.

Klager vedr. SU indgives senest 4 uger efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. Klagen sendes til skolen som behandler den efter gældende regler.

Klageinstansen er Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Evt. ændring af afgørelsen kan først ske efter svar fra Styrelsen.

Eksamen

Alle elever er automatisk tilmeldt deres holds eksaminer. Framelding sker udelukkende hos studievejleder for elever der modtager SU. Udeblivelse uden framelding medfører SU-stop.

Horsens HF & VUC informerer om reglerne for eksamensafvikling på Intra og i Ludus herunder om rettidigt fremmøde og om konsekvenser af uretmæssigt at modtage eller give hjælp m.m. samt om de særlige regler, der gælder for at klage over en eksamination.

For at gå til eksamen, hvori der indgår forsøg, projekter og rapporter, er det en forudsætning, at
sådanne gennemføres og afsluttes indenfor den af faglæreren fastsatte tidsfrist.

Erstatningsansvar

Horsens HF & VUC har intet erstatningsansvar i relation til tyveri af eller skade på eleverne eller deres medbragte effekter, medmindre skaden er forårsaget af en ansat i tjeneste eller på anden måde i forsikringsmæssig forstand kan føres tilbage til forsømmelser fra skolens side.

I forbindelse med studierejser skal alle elever tegne en grupperejseforsikring som en del af rejsen.

Enhver der forvolder hærværk på skolen og skolens ejendom mv. holdes erstatningsansvarlig.

Lovgrundlag

Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og i AVU-bekendtgørelsen.

Gældende pr. 1. august 2017.