Formålet med studie- og ordensreglerne

Studie- og ordensreglerne har til formål at sikre et godt undervisnings- og læringsmiljø på Horsens HF & VUC og at bidrage til at fremme elevernes læring, studieaktivitet og gennemførelse.

Formålet med reglerne er, at rammer og forventninger er klare og kendte for alle, så den enkelte bedst muligt kan bidrage til sit eget og fællesskabets bedste, tage ansvar og trives.

Studie- og ordensreglerne har desuden til formål at sikre gennemsigtighed i, hvornår og hvordan skolen iværksætter sanktioner over for elever, der ikke overholder reglerne.

Studie- og ordensreglerne understøtter og tager udgangspunkt i skolens værdier om, at vi skal stræbe efter at være anerkendende, ambitiøse og ansvarlige.

Reglerne gælder alle elever, som er indskrevet på skolen og gælder både på skolen (i undervisningen, til møder, ved sociale arrangementer m.v.), på ekskursioner, studieture og lign. og i særlige tilfælde i fritiden.

Reglerne er opdelt i 1) ordensregler og 2) studieregler.

 

Orienteringsprocedure og kommunikationsplatforme

 • Eleverne orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med opstart. Eleverne har herefter pligt til selv at holde sig orienterede om reglerne. Reglerne er tilgængelige på skolens hjemmeside.
 • Eleverne har pligt til selv at holde sig orienterede om forhold, der vedrører undervisningen og aktiviteter på skolen inkl. f.eks. skema, eksamen og tilmeldingsfrister på Teams og i Ludus.
 • Skolen anvender elektronisk post og eleverne har pligt til at holde sig orienterede om post fra skolen i deres e-boks og skolemail.

 

1. Ordensregler

Skolen bygger på et demokratisk menneskesyn. Tolerance over for elevernes og de ansattes forskellighed, integritet og personlighed, respekt for de ansattes arbejde og faglighed, og interesse for skolens helhed er nødvendige betingelser for et frugtbart studie- og arbejdsmiljø.

1.1 Horsens HF & VUC forventer derfor

 • At eleverne ud fra kendte almindelige normer for adfærd, kommunikation og samvær bidrager til at styrke og fremme skolen som et sted for kvalificeret undervisning, uddannelse, dannelse og demokrati.
 • At eleverne overholder de regler, der fastsættes og kommunikeres af skolens medarbejdere.

Det betyder f.eks.

 • at mobning, beskyldninger, bagtalelser, trusler, racistiske ytringer, nedsættende og forhånende sprog og chikane i nogen form rettet mod elever eller medarbejdere ikke vil blive tolereret.
 • at det ikke er tilladt at optage lyd, billeder eller film i undervisningssituationen uden lærerens tilladelse. Det er tilladt at lydoptage egen eksamen, når eksaminator og censor er orienteret.
 • at det ikke er tilladt ved videresendelse/uploading af tekst, lyd, billeder eller film at krænke andre, bruge andres materiale uden tilladelse eller videregive andres personlige oplysninger hverken i skoletiden eller i fritiden i det omfang at det har indflydelse på undervisningsmiljøet.
 • at skolens rygeregler overholdes. Der må udelukkende ryges på det markerede område uden for kantinen, hvor der også er et rygeskur. Alle andre steder er rygning ikke tilladt. Rygereglerne gælder alle former for tobak og e-cigaretter.
 • at adfærd, som er til gene for andre, for undervisningen og for skolen som arbejdsplads ikke accepteres.
 • at indtagelse af alkohol eller stoffer eller at møde frem i beruset eller påvirket tilstand ikke er tilladt*.
 • at ulovligheder som f.eks. vold, hærværk, tyveri, besiddelse af våben og stoffer** mv. i det hele taget ikke tolereres.

*Frivillige tests for alkohol og andre rusmidler kan forekomme.
**Hundepatruljeringer kan forekomme.

1.2 Videoovervågning

Der er opsat videokameraer på skolen og ved indgangene. Optagelser fra videoovervågningen kan anvendes som dokumentation for overtrædelse af skolens ordensregler m.v. Videomateriale opbevares i 30 dage, hvorefter det slettes.

 

2. Studieregler

Studiereglerne skal støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen og bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø.

2.1 Horsens HF & VUC forventer derfor:

 • At eleverne møder stabilt og er velforberedte til undervisningen.
 • At eleverne deltager aktivt i undervisningen, evalueringer, fællesarrangementer, ekskursioner og studieture.
 • At eleverne overholder interne aftaler om frister f.eks. vedrørende skriftlige arbejder, forsøg, og lign.
 • At eleverne medbringer computer til undervisningen og sætter sig ind i brugen af Teams.
 • At eleverne bruger mobiltelefoner, tablets og computere hensigtsmæssigt og efter lærerens anvisninger i undervisningstiden.
 • At eleverne behandler lånte bøger og andet materiale forsvarligt, samt tilbagelever dette inden for gældende frist.
 • At eleverne følger anvisningerne for hensigtsmæssig påklædning fx idrætstøj, kitler i naturfag m.m. Tildækket ansigt accepteres ikke.
 • At eleverne ikke snyder eller tilskynder til snyd med aflevering af opgaver og f.eks. skriver af eller lader andre skrive hele eller dele af opgaver eleverne afleverer som deres egne.
 • At eleverne ikke snyder eller tilskynder til snyd ved eksamen jf. skolens eksamensorientering og gældende bekendtgørelser

Eleverne har pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Særlige forhold giver faglæreren mulighed for at dispensere, og faglæreren fastlægger, hvornår en besvarelse opfylder kravet til en godkendelse.

Fravær – uanset årsagen – registreres elektronisk i Ludus, som til ethvert tidspunkt er tilgængeligt for eleverne og skolens studievejledere.  Studievejleder kan ligeledes indhente supplerende oplysninger om elevers studieaktivitet hos faglærerne.

Eleverne har pligt til at kontrollere forsømmelserne mindst en gang om ugen. Såfremt der ikke gøres indsigelse, anses registreringen for at være retvisende. Hvis der ikke er enighed om de registrerede forsømmelser, skal den pågældende lærer kontaktes med det samme. Eleverne har en uges indsigelsesfrist og alle indsigelser skal foretages elektronisk direkte til læreren. I tilfælde af fejl retter læreren i Ludus.

Horsens HF & VUC kan forlange at få en lægeerklæring som dokumentation for langvarigt eller hyppigt fravær eller ved handicap eller funktionsnedsættelse som giver anledning til fritagelse for aktiv deltagelse i dele af undervisningen.

Ved sygdom i forbindelse med eksamen, skal eleven ligeledes aflevere en lægeerklæring senest 2 hverdage efter eksamensdagen.

Eleven skal selv betale for lægeerklæringer.

2.2 Studieaktivitet

Horsens HF & VUC har pligt til at indberette, om eleverne deltager aktivt. Ved utilstrækkelig aktivitet bortfalder retten til uddannelsesstøtte og til at fortsætte på skolen. Ved langvarig sygdom eller særlige private forhold kan retten dog bevares, men kun hvis det skønnes, at eleven inden for rimelig tid vil kunne gennemføre studiet.

Overholdelse af reglerne er en betingelse for at modtage uddannelsesstøtte, støtte fra jobcenter/kommune og/eller få uddannelseskort/ungdomskort .Flg. indgår i vurderingen af tilfredsstillende studieaktivitet:

 • Manglende aktiv deltagelse i undervisningen.
 • Manglende aflevering af opgaver, som indgår i undervisningen.
 • Udeblivelse fra eksamen.
 • Manglende overholdelse af frameldingsfrister.
 • Hvis en elev til en mundtlig eksamen trækker spørgsmål, men ikke vil eksamineres.

Eleven kan indhente oplysninger om sit studieforløb hos en studievejleder.

 

3. Konsekvenser ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

3.1 Pædagogiske tilrettevisning

 • Mundtligt eller skriftligt påbud om at adfærd skal ændres på afgørende vis.

3.2 Foreløbig foranstaltning

 • Midlertidig hjemsendelse f.eks. mens en sag undersøges nærmere bl.a. i forhold til den almindelige retsbevidsthed eller når det vurderes nødvendigt af hensyn til skolens øvrige elever og/eller medarbejdere.
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

3.3 Sanktioner og afgørelser

 • Skriftlig advarsel, som registreres i Ludus
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 • Tilbageholdelse af elevens private genstande herunder mobiltelefoner og lign.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.
 • Overflytning til en anden institution efter forudgående aftale med den modtagne institution.
 • Fratagelse af SU
 • Bortvisning fra eksamen eller fortabelse af retten til at gå til eksamen
 • Snyd i forbindelse med prøver og eksaminer sanktioneres efter gældende bekendtgørelser om eksamen
 • Bortvisning og udmeldelse fra skolen.

Skriftlige advarsler bortfalder efter 1 år. En advarsel for snyd forældes ikke.

Er eleven under 18 år orienteres elevens forældre/værge om sanktioner og afgørelser.

Ved ulovligheder vurderer rektor om overtrædelsen skal politianmeldes.

Fravær som skyldes midlertidig hjemsendelse, udelukkelse eller bortvisning registreres altid som fravær og kan få SU-mæssige konsekvenser.

 

4. Klage over afgørelse

Eleven – og dennes forældre/værge, hvis eleven er under 18 år – kan klage over rektors afgørelse. Klagevejledning vil fremgå af brev om afgørelse.

 

5. Eksamen

Alle elever er automatisk tilmeldt deres holds eksaminer. Framelding sker udelukkende hos studievejleder for elever der modtager SU. Udeblivelse uden framelding kan have konsekvenser for elevens SU.

Horsens HF & VUC informerer om reglerne for eksamensafvikling på skolens Teams, herunder om rettidigt fremmøde og om konsekvenser af uretmæssigt at modtage eller give hjælp m.m. samt om de særlige regler, der gælder for at klage over en eksamination.

For at gå til eksamen, hvori der indgår forsøg, projekter og rapporter, er det en forudsætning, at
sådanne gennemføres og afsluttes indenfor den af faglæreren fastsatte tidsfrist.

 

6. Erstatningsansvar

Horsens HF & VUC har intet erstatningsansvar i relation til tyveri af ejendele eller skade på eleverne eller deres medbragte effekter, medmindre skaden er forårsaget af en ansat i tjeneste eller på anden måde i forsikringsmæssig forstand kan føres tilbage til forsømmelser fra skolens side.

I forbindelse med studierejser skal alle elever tegne en rejseforsikring som en del af rejsen.

Enhver der forvolder hærværk på skolen og skolens ejendom mv. holdes erstatningsansvarlig.

 

7. Lovgrundlag

Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og i AVU-bekendtgørelsen.

 

 

Gældende pr. 1. august 2019